Sökning: "barn med särskilda rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden barn med särskilda rättigheter.

 1. 1. Hur gammal är du egentligen? - Om ålderns betydelse för frågan om uppehållstillstånd samt användningen av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Dahl; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; EU-rätt; EU law; folkrätt; public international law; migrationsrätt; migration law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2015, 35 369 unaccompanied minors sought asylum in Sweden. A large amount of these children came from Afghanistan – a country that is in lack of a civil registration system and where the citizens lack access to identity documents. LÄS MER

 2. 2. Ett stärkt skydd för barns personuppgifter och personliga integritet? - Dataskyddsförordningens reglering gällande barns samtycke som rättslig grund för personuppgiftsbehandling i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catrin Enoksson; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; IT-rätt; GDPR; The General Data Protection Regulation; Dataskyddsförordningen; Dataskyddslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 25 maj 2018 träder Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen) ikraft. Förordningen ersätter då Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). LÄS MER

 3. 3. Att förstå och att bli förstådd : Unga lagöverträdares upplevelser av rättegångarinom ramen för rätten till en rättvis rättegång

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marta Danho; [2018]
  Nyckelord :Juvenile offenders; fair trial; children’s and juvenile’s rights; justice; preventive criminal law.; Unga lagöverträdare; rättvis rättegång; barn- och ungdomsrätt; rättvisa; preventiv straffrätt;

  Sammanfattning : Den mänskliga rättigheten till en rättvis rättegång utgör en grundpelare i en rättsstat och regleras i såväl artikel 6 EKMR som 2 kap. 11 § 2 st. RF. LÄS MER

 4. 4. Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I ett glapp mellan LVU och LPT?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cassandra Cramér Dalberg; [2017-12-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gränsdragningen mellan lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU) och lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) har länge varit föremål för diskussion. Det finns idag barn och unga med beteendeproblematik som varken uppfyller kriterierna för tvångsvård enligt LVU eller LPT. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd : - Förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i behöv av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; barn med särskilda rättigheter; förskola; förskollärare; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. De forskningsfrågor som ställdes var: vilka erfarenheter har förskollärare av barn i behov av särskilt stöd i verksamheten och vilka erfarenheter har förskollärare av samverkan när det gäller barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER