Sökning: "barn med särskilda rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden barn med särskilda rättigheter.

 1. 1. Barnets digitala rättigheter - en analys av vilket rättsligt skydd som finns för barnets privatliv och integritet i barnkonventionen vid föräldrars exponering av barnet på sociala medier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisette Andersson Olsson; [2021-02-09]
  Nyckelord :Sharenting; Barnrätt; Rätten till privat- och familjeliv; Integritet; Sociala medier; Barnkonventionen; Barnets bästa;

  Sammanfattning : Det har sedan digitaliseringens framfart blivit allt vanligare att föräldrar publicerar bilder, videos och information om sina barn på sociala medier, särskilt när barnet befinner sig i känslomässiga tillstånd. Samhällsdebatten såväl som den rättsliga debatten har uppmärksammat att sådana publiceringar kan kränka barnets rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Avskiljningar på SiS ungdomshem - En utredning i förhållande till barn och ungas fri- och rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid Gröön; [2021]
  Nyckelord :Socialrätt; Statens institutionsstyrelse; SiS; Avskiljning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : SiS ungdomshem är institutioner där barn och ungdomar som är i behov av särskild tillsyn placeras, vilket till största del sker med stöd av LVU. Många av de unga på SiS ungdomshem har impulsivt temperament, psykiska och psykosomatiska besvär samt kan vara utåtagerande. LÄS MER

 3. 3. Häktningsinstitutet för barn – En förändring ur ett barnrättsperspektiv eller bara en repressiv utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Melin; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; häktning; restriktioner; barnrättsperspektiv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the legal position for children being detained and discussing how that relates to children’s particular protective value in penalty- and criminal procedure law. I am also discussing and reflecting on the legislation’s eventual flaws, need of change and improvement and how changes and improvements in those cases could be appropriate from a perspective of the children’s rights. LÄS MER

 4. 4. Sveriges inkorporering av Barnkonventionen: ett utmanande av den svenska abortlagstiftningen?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maya M'bog Rosén; [2020]
  Nyckelord :abortion; ECHR; CRC; pro-life; abortlagstiftning; folkbokföringslag; legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om den nationella inkorporeringen av Barnkonventionen (CRC) har någon inverkan på den svenska abortlagstiftningen, eftersom det i konventionens preambel konstateras att ett barn måste inneha särskilt skydd både före och efter födseln. Syftet är också att analysera vem som ses som ett barn och därmed rättighetsinnehavare. LÄS MER

 5. 5. Hur aktsam kan en sexköpare förväntas vara? - Om innebörden av aktsamhetskravet i 6 kap. 13 § BrB när sexköp av barn i 6 kap. 9 § BrB bedöms och dess förenlighet med effektivitets- och rättssäkerhetshänsyn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Azar Akbarian; [2020]
  Nyckelord :criminal law; exploitation of a child through the purchase of a sexual act; negligence; sixth chapter thirteenth paragraph; the Swedish Criminal Code; children s right s; exploitation of children; criminal justice protection; effectivity; rule of law; body development; child prostitution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In January 2020 the range of punishment for exploitation of a child through the purchase of a sexual act got stricter. The reasoning behind the change was to strengthen the criminal justice protection for these children. Exploitation of a child through the purchase of a sexual act is associated with a low prosecution frequency. LÄS MER