Sökning: "barn med speciella behov"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden barn med speciella behov.

 1. 1. En kvalitativ studie om vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser för barn med autism : "Hur vi kan undvika att barn blir kungar och drottningar i sina hem"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Frida Sjödin; Elisabeth Stenlund; [2020]
  Nyckelord :autism; tidiga tecken; tidiga insatser; diagnos; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares och specialpedagogers erfarenheter av hur barn med autism upptäcks och vilka åtgärder de vidtar för att hjälpa och stötta barnet. Enligt förskolans styrdokument ska inte barn behöva en diagnos för att få det stöd och de resurser som deras speciella behov kräver. LÄS MER

 2. 2. Centrala komponenter i omvårdnaden av pediatriska traumapatienter på en akutmottagning : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Larsson; Viktoria Strand; [2020]
  Nyckelord :Child; Components; Emergency department; Family; Nurse; Nursing care; Pediatric trauma; Support; Akutmottagning; Barn; Familj; Komponenter; Omvårdnad; Pediatriskt trauma; Sjuksköterska; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pediatriskt trauma är ett internationellt hälsoproblem som kräver att sjuksköterskan har ökad kunskap om barnets och dennes familjs behov, hur barnet reagerar på trauma både psykologiskt och fysiologiskt samt speciella färdigheter för att ge traumavård av god kvalitet. Att ge omvårdnad till dessa patienter kan vara komplext för sjuksköterskan, då vanligtvis även familjen finns närvarande. LÄS MER

 3. 3. Att vårda barn med intellektuella funktionsnedsättningar inom sluten pediatrisk vård : Sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Lindberg; Linn Storm; [2020]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; pediatrisk omvårdnad; sjuksköterska; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla barn har samma rättigheter, friheter och rätt till bästa möjliga hälsa. Då barn med intellektuella funktionsnedsättningar vårdats på sjukhus har det i internationella studier framkommit brister i omvårdnaden. LÄS MER

 4. 4. Från sjukhusvård till vård i hemmet för barn med nyanlagd trakeostomi : Sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Donika Berisha; Serbest Ucmaz; [2020]
  Nyckelord :Children; Experience; Nurse; Nursing; Tracheostomy; Transition; Barn; Erfarenhet; Omvårdnad; Sjuksköterska; Trakeostomi; Transition;

  Sammanfattning : För att transition från sjukhusvård till vård i hemmet hos ett barn med nyanlagd trakeostomi ska bli effektiv och smidigast möjlig bör vården av dessa barn och familjer individanpassas. Varje familj bör i ett tidigt skede erbjudas ”förväntningssamtal” där parterna delger sina förväntningar på varandra. LÄS MER

 5. 5. Nu blev John så där tokig igen! : en essä om ett utagerande barn på ett familjedaghem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marjatta Säflund; [2019]
  Nyckelord :childminders; family day care; acting-out children; empathy; field studies; participating observation; dagbarnvårdare; familjedaghem; utagerande barn; empati; fältstudier; deltagande observation;

  Sammanfattning : This scientific essay starts with a description of a dilemma that I as a childminder find hard to handle. The story is reproducing an incident where this day care child -John- is getting an outburst that is affecting many persons in the group activity local for childminders. LÄS MER