Sökning: "barn medbestämmande"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden barn medbestämmande.

 1. 1. Information vid inskrivning i grundsärskola och gymnasiesärskola : Om den information vårdnadshavare får kring möjligheter och begränsningar vid val av skolform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Hanna Andersson; Emma Svensk; [2020]
  Nyckelord :mottagande; grundsärskola; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur vårdnadshavare uppfattar och förstår den information de får gällande deras barn när de utreds för mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Nio halvstrukturerade telefonintervjuer genomfördes med vårdnadshavare till barn och ungdomar på grundsärskolan och gymnasiesärskolan. LÄS MER

 2. 2. Varning för barn! En studie i stadsutveckling genom dialog med barn och unga

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ebba Nilsson Lövehed; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Barnperspektiv på stadsplanering är inte en modern företeelse, men en väldigt aktuell fråga, inte minst genom att FN:s Barnkonvention sedan den 1 januari 2020 är inkorporerad i svensk lagstiftning. Speciellt Barnkonventionens artikel 12, Om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd, är av värde för detta examensarbete. LÄS MER

 3. 3. Självbestämmande, medbestämmande, tvång - Vem bestämmer om barnets hälso- och sjukvård?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katja Åkerblom; [2019]
  Nyckelord :offentlig rätt; socialrätt; hälso- och sjukvårdsrätt; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning behandlar den komplexa relationen mellan barn, vårdnadshavare och samhälle när det kommer till barn i hälso- och sjukvården. I framställningen ställs frågan vem som egentligen bestämmer om barnets hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Arbetet med barns integritet i förskolan : Ennormkritisk studie om förskollärares tankar och arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnea Greijer; Jessica Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Integritet; Förskollärare; Normkritiskt perspektiv; Ålder;

  Sammanfattning : Alla barn i förskolan ska ges möjlighet att lära sig rätten till integritet, utvecklas och vara medbestämmande och delaktiga i beslut om sig själv, utan att begränsas utifrån uppfattningar om vad barn kan eller inte kan baserat på sin ålder. Syftet i studien är att undersöka hur förskollärare tänker om och beskriver sitt arbete med integritet som planerat innehåll i förskolan, samt om det finns likheter eller skillnader i detta arbete beroende på barns ålder. LÄS MER

 5. 5. Barns rättigheter och möjligheter till medbestämmande i trafik- och stadsplaneringen - en fallstudie över södra Hyllie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jennie Fasth; [2018]
  Nyckelord :barnperspektiv; delaktighet; informant; barnkonsekvensanalys; children s perspective; child impact analysis; trafikplanering; stadsplanering;

  Sammanfattning : Detta arbete har till syfte att belysa barn och ungas rättigheter och möjligheter till delaktighet i trafik- och stadsplaneringen. Undersökningar visar att barn och ungas medbestämmande ofta försummas trots att det finns en vilja att vara delaktiga. LÄS MER