Sökning: "barn och gränser"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden barn och gränser.

 1. 1. VÅRD AV BARN TILLS DÖDEN SKILJER OSS ÅT EN LITTERATURÖVERSIKT SOM BELYSER SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE OCH TILLÄMPANDE AV COPINGSTRATEGIER VID OMVÅRDNAD AV BARN I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Blixt; Emma Kajbic; [2023-03-15]
  Nyckelord :Barn i livets slutskede; hanterbarhet; pediatrisk palliativ vård; sjuksköterskan; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen över är omkring fyra miljoner barn i åldrarna 0 - 19 i behov av palliativ vård i livets slutskede årligen. Här ska sjuksköterskan vårda ur ett holistiskt perspektiv där bästa möjliga livskvalitet ska uppnås genom symtomlindring som innefattar de kroppsliga, psykologiska, sociala och existentiella behoven. LÄS MER

 2. 2. Som att vara ständigt ny på jobbet - En studie om gränslöst arbete och balans mellan arbete och privatliv för managementkonsulter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sara Georén; [2023-02-09]
  Nyckelord :Balans; familj; gränser; gränslöst arbete; konsult; managementkonsult; psykiska krav; mentala föreställningar; normer; ny på jobbet; work-life balance;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur gränser och balans mellan arbete och privatliv ser ut för managementkonsulter som har barn under 18 år. Teori: Teoretiska ramverk som använts är Work-life balance och Gränslöst arbete. LÄS MER

 3. 3. Relationskompetens i förskolan : En fördjupning i förskollärares förståelse och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Fatme Issa; Rosesalindrada Salomonsson; [2023]
  Nyckelord :förskollärare; pedagogisk relation; kommunikation; lyhördhet; respekt; relationkomspetens;

  Sammanfattning : Bland förskollärares många uppdrag ingår ansvaret för att varje barn utvecklar förtroendefulla sociala relationer, vilka utgör en central del av den pedagogiska relationen. Dessa relationer har avgörande betydelse för barns utveckling och deras framtida framgång i skolan. LÄS MER

 4. 4. Integritet i förskola : Förskollärares tankar om uppdraget och dess förverkligande

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nina Lundén; [2023]
  Nyckelord :integritet; kroppslig integritet; personlig integritet; subjektifiering; förskola; förskollärare; förskolebarn; autonomi; identitet; inflytande;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare uppfattar integritetsuppdraget i förskola och hur de beskriver förverkligandet av det. Undersökningen har genomförts kvalitativt med en intervjumetod där åtta förskollärare ingår. En hermeneutisk tolkande ansats har använts för att nå förståelse i det som undersöks. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenhet att vårda barn med cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Wilma Vestman; Helen Nyström; [2023]
  Nyckelord :Experience; nursing care; pediatric oncology; nurses; Barncancer; erfarenhet; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år får cirka 400 000 barn i världen cancer och överlevnadsgraden är ungefär 80%. I Sverige drabbas omkring 350 barn av cancer årligen. Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn med cancersjukdom. LÄS MER