Sökning: "barn och livsvillkor"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden barn och livsvillkor.

 1. 1. Specialpedagogens synliggörande av individen : En intervjustudie om kartläggningsmaterial i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Jessica Von Tourtchaninoff; Therese Meinert; [2022]
  Nyckelord :kartläggning; specialpedagoger; förskola; intersektionellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa vilket kartläggningsmaterial som används i förskolor för att få en djupare förståelse. Kartläggningsmaterialet ses utifrån specialpedagoger beskrivningar av materialet som vi analyserat utifrån ett intersektionellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. ”Hon fick ju ett bättre liv sen” : En kvalitativ studie om hur tolv elever i årskurs F-3 resonerar om den normbrytande versionen av sagan om Askungen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Lindell; [2021]
  Nyckelord :gender; critical literacy; didactic potential; children’s literature; student’s perceptions; norm-breaking; genus; critical literacy; didaktisk potential; barnlitteratur; elevers resonemang; normbrytande;

  Sammanfattning : Skolan har i uppdrag att aktivt arbeta med frågor som rör kön, jämställdhet, rättigheter och möjligheter. Vidare ska skolan ge elever verktyg till att kritiskt kunna granska könsmönster samt ge elever en förståelse för hur dessa könsmönster kan begränsa människors livsvillkor (Skolverket, 2019). LÄS MER

 3. 3. Barns och ungas perspektiv och delaktighet inom parkförvaltning : en fallstudie av svenska kommunala parkförvaltningsenheter

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Nina Evelina Törn; [2021]
  Nyckelord :barn; ungdomar; deltagande; barns perspektiv; barnperspektiv; parkförvaltning; grönområdesförvaltning; kommunal verksamhet; children; youth; participation; children s perspectives; child-centered perspective; park management; green space management; municipal activities;

  Sammanfattning : Kommuner har ett viktigt uppdrag i att inkludera barns och ungas perspektiv och delaktighet i samhällsutvecklingen. I och med att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 har barns och ungas rätt att höras och vara delaktiga vid beslut som rör dem stärkts. LÄS MER

 4. 4. Socialtjänstens arbete med digitala möten i barn -och unga ärenden : möjligheter och hinder för ökad delaktighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Nidas Bohlin; [2021]
  Nyckelord :Keywords: Digital meetings; participation; social services; children and young people; digitization; digital technology; Digitala möten; delaktighet; socialtjänst; barn och unga; digitalisering; digital teknik;

  Sammanfattning : I spåren av covid-19 har många svenska verksamheter ställt om och vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen mellan människor. Människors situation och livsvillkor har under en kort period förändrats och det är något oklart hur detta påverkar den psykosociala hälsan över längre tid. LÄS MER

 5. 5. Flyktingars problem och behov vid social integration : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rose-Marie Yousef; Johanna Nord; [2021]
  Nyckelord :Refugee; Refugee family; Social integration; Needs; Swedish migration policy; Flykting; Flyktingfamilj; Social integration; Behov; Svensk migrationspolitik;

  Sammanfattning : Background: Integration policy and immigration policy advocate for the needs of refugees, protection and integration into society. Measures through policies have been arranged to facilitate integration, but there are problems with the implementation of a successful integration policy for refugees. LÄS MER