Sökning: "barn på operation"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden barn på operation.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att ha barn med medfött hjärtfel - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Hasselberg; Hilda Svensson; [2021-06-28]
  Nyckelord :föräldrar; upplevelser; barn; medfött hjärtfel;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Medfött hjärtfel är den vanligaste missbildningen och kan delas in i trekategorier: ett tillstånd som inte kräver någon behandling, ett tillstånd med enklare ingreppsom inte kräver akut åtgärd eller tillstånd som kräver ett mer akut ingrepp. De behandlingarsom görs är operationer, farmakologiska behandlingar och kateterbehandlingar. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärders betydelse för att minska ångest hos barn i samband med barnkirurgisk vård och behandling: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Aronsson Dekinnaird; Mari Axell; [2021-06-28]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; barn; operation; ångest; oro; utbildning;

  Sammanfattning : Då barn ställs inför kirurgiska ingrepp, kan barnet uppleva situationen som främmande ochobehaglig, eftersom det är en miljö som barnet inte valt att hamna i. Detta kan bidra till attbarnet upplevde ångest och oro. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskors upplevelser av omvårdnad riktat till barn i relation till den perioperativa vården : en kvalitativ deskriptiv studie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Sundquist; Emma Kruukka; [2021]
  Nyckelord :children; theatre nurses; nursing; perioperative care; barn; operationssjuksköterskor; omvårdnad; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Operationssjuksköterskor i den perioperativa vården möter ofta barn som ska genomgå en operation. Krav på produktion och rutiner styr att det första mötet sker med anestesisjuksköterskan och därmed blir operationssjuksköterskans möte med barnet mer begränsat. LÄS MER

 4. 4. För barnets bästa? En kritisk granskning av internationella adoptioners förenlighet med principen om barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emmy Svensson; [2021]
  Nyckelord :familjerätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In every legal process regarding children, the principle of best interests of the child must be considered. The principle is well discussed and does not have a universal determined definition. Intercountry adoption is one of the proceedings that must consider the principle. This is stipulated in both national and international law. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors uppfattningar av att arbeta i en skolkontext

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Rigbo; Susanne Sundvall; [2021]
  Nyckelord :Cooperation; school context; school staff; school nurse; SOC; KASAM; samarbete; skolkontext; skolpersonal; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskors roll har förändrats över tid och det har skett ett skifte från ett patogent till ett salutogent synsätt. Skolsköterskors hälsofrämjande arbete anses vara nyckeln till förbättrad hälsa hos barn- och ungdomar. LÄS MER