Sökning: "barn polisen"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden barn polisen.

 1. 1. Brottslighet bland barn och unga : Vad orsakar brottsligt beteende hos barn och unga samt hur arbetar socialtjänst och polis för att motverka en sådan negativ utveckling?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emelie Claesson; Linda Jennstig; [2021]
  Nyckelord :crime; vulnerability; risk factors; collaboration; confidentiality; brottslighet; utsatthet; riskfaktorer; samverkan; sekretess;

  Sammanfattning : Brottslighet är när individer begår handlingar som inte är accepterade av samhället. När ett brott begås faller ansvaret på rättsväsendet och polisens verksamhet, men när gärningsmannen är ett barn faller hanteringen under socialtjänstens ansvar. LÄS MER

 2. 2. ”Dom har tagit bort det som var viktigt för oss” : Välbefinnandet hos polisanställda som utreder brott mot barn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adina Malinen; Becky Nilsson; Emily Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Abused children; wellbeing; police investigators; guidance; private life; work process; Utsatta barn; välbefinnande; polisutredare; handledning; privatliv; arbetsprocess;

  Sammanfattning : Polisanställda, som arbetar med utsatta barn, är en grupp som dagligen utsätts för psykiskt påfrestande situationer som kan påverka deras hälsa. Denna studie syftar således till att undersöka hur barnutredare inom polisen uppfattar sitt välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. ”En grannlaga uppgift”- en kvalitativ studie om socialsekreterares och särskilda företrädares upplevelser att meddela åklagarbeslut till barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linn Smedberg; [2020]
  Nyckelord :Barnahus; information; åklagarbeslut; samverkan; barnperspektiv; offerperspektiv; Social Sciences;

  Sammanfattning : När ett barn misstänks vara utsatt för brott startas utredning hos både socialtjänsten och polisen. Barnahus är en organisation som under gemensamt tak samverkar kring barn som utsatts för allvarliga brott. I riktlinjerna till Barnahus framgår att barn har rätt till deltagande och information. LÄS MER

 4. 4. Virtuell gromning - En framställning om gällande och möjliga utredningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Resare; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; gromning; grooming; sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gromning är brottet där en vuxen tar kontakt med ett barn under 15 år för att träffas i sexuellt syfte, och återfinns i Brottsbalken 6 kap. 10 a §. Idag är internet den vanligast brottsplatsen för gromningförövare. LÄS MER

 5. 5. "Var och varannan man" : En kvalitativ studie om det förebyggande arbetet mot mäns sexköp

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rasmus Björnholt; Sara Persson; [2020]
  Nyckelord :Sexköp; prostitution; förebyggande arbete; KAST-mottagningar; metoder; köpare av sexuella tjänster; mäns våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Idag ligger samhällets fokus kring prostitution framförallt på den som säljer sin kropp men detbehövs mer kunskap om mäns sexköpande för att verkligen få en djupgående och rättvisandebild av prostitution som fenomen. 2017 började en Nationell strategi för att förebygga ochbekämpa mäns våld mot kvinnor att gälla, vilken har som syfte att nå målet att mäns våld motkvinnor helt ska upphöra. LÄS MER