Sökning: "barn samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden barn samhällsplanering.

 1. 1. Lokalisering av en högstadieskola i en småstad : en rumslig multikriterieanalys över Mora tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sebastian Nordman; Mikael Ädling; [2018]
  Nyckelord :Multikriterieanalys; Geografiska informationssystem; Analytisk hierarkiprocess; Samhällsplanering; Skollokalisering;

  Sammanfattning : Det är ofta ett svårt beslut för en kommun att ur ett ekonomiskt perspektiv bestämma om gamla skolor ska renoveras eller om det ska byggas nya. Om kommunen väljer att bygga en ny skola är det många olika kriterier och intressen som ska beaktas. LÄS MER

 2. 2. Barns rättigheter och möjligheter till medbestämmande i trafik- och stadsplaneringen - en fallstudie över södra Hyllie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jennie Fasth; [2018]
  Nyckelord :barnperspektiv; delaktighet; informant; barnkonsekvensanalys; children s perspective; child impact analysis; trafikplanering; stadsplanering;

  Sammanfattning : Detta arbete har till syfte att belysa barn och ungas rättigheter och möjligheter till delaktighet i trafik- och stadsplaneringen. Undersökningar visar att barn och ungas medbestämmande ofta försummas trots att det finns en vilja att vara delaktiga. LÄS MER

 3. 3. Planera för barn i förtätad stad : En studie av hur barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor kan skapas i samband med stadsförtätning i Eskilstuna kommun

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lovisa Andersson; [2017]
  Nyckelord :children; densification; outdoor environments; schools; preschools; Eskilstuna; urban planning; barn; förtätning; friytor; utemiljöer; skolor; förskolor; Eskilstuna; stadsplanering;

  Sammanfattning : I och med en växande befolkning och negativ klimatpåverkan går dagens planeringstrend i Sverige mot förtätning som innebär att städer utvecklas genom att ny bebyggelse koncentreras på redan exploaterad mark. Trots att förtätning är förknippat med hållbarhet har denna strategi resulterat i att barns betydelsefulla utemiljöer, såsom skol- och förskolegårdar, tagits i anspråk. LÄS MER

 4. 4. Förskolegårdens utrymme och utformning i tät stad : en pilotstudie som utforskar barns fysiska aktivitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Henriksson; [2017]
  Nyckelord :förskolegård; fysisk aktivitet; rörelse; utformning; samhällsplanering; rörelsefrihet; barn;

  Sammanfattning : Idag finns ett bristande intresse i stadsplaneringen att skapa utrymme för barn. Att barn behöver fysisk aktivitet är idag omtalat, i samband med att barns tillgång till TV och datorer medför stillasittande, under tiden då barn inte befinner sig i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Barnperspektiv i fysisk planering : En kartläggning av metoder för systematiskt arbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Sarah Brunzell; [2017]
  Nyckelord :Fysisk planering; Barnperspektiv; Stadsplanering; Planerarens roll; Barn i stad;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att se hur barnperspektivet beaktas i den fysiska planeringen på kommunal nivå och att kartlägga metoder som kan hjälpa planerare i sitt arbete. Detta är en litteraturstudie som undersöker barnens rättigheter, hur barnens hälsa påverkas av den byggda miljön och hur de kan involveras i planeringen. LÄS MER