Sökning: "barn stress d"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden barn stress d.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge information och stöd till barn och föräldrar vid en smärtsam procedur på en barnakutmottagning : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elaine Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; Barn; Föräldrar; Smärtsam procedur och barnakutmottagning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGMånga barn som uppsöker en akutmottagning kommer att behöva utsättas för procedurerde kan uppleva som smärtsamma. Den smärtsamma proceduren identifieras ofta som detmest skrämmande och stressfyllda momentet i omvårdnaden kring barnet. LÄS MER

 2. 2. Beskrivning av ungdomars levnadsvanor på en skola i södra Sverige - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Malin Malmqvist; Julia Sundström; [2016]
  Nyckelord :Levnadsvanor; stillasittande; fysisk aktivitet; tobak; alkohol; narkotika; ungdomar; barn; stress; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bruk av tobak, narkotika och alkohol förekommer bland ungdomar i åldrarna 12-18 år, vilka samtliga har påvisats har en negativ effekt på hälsan. Tobaksrökning är starkt kopplat till sjukdomar som KOL, lungcancer, hjärt-och kärlsjukdomar samt diabetes medan bruk av narkotika och alkohol kan ha en fysisk och kognitiv påverkan. LÄS MER

 3. 3. "Jag har aldrig känt mig så liten som då när jag inte kunde gå någonstans med mitt barn." : Unga bostadslösa mammors upplevelse av sitt föräldraskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Nina Elfström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stadsmissionen i Stockholm initierade denna studie då personalen uppmärksammat en växande grupp unga bostadslösa föräldrar. Sex unga bostadslösa mammors upplevelse av sitt föräldraskap, relation till sitt barn samt egen psykisk hälsa och stress undersöktes genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer samt med enkätinstrumenten CES-D och SPSQ. LÄS MER

 4. 4. Lust? Vem har lust? Nu kör vi!

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ulrica Lundin; [2011]
  Nyckelord :infertilitet; ofrivillig barnlöshet; sexuella problem; sexuell dysfunktion; internet; support; coping; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är något väsentligt och komplext hos människan. Tidigare forskning visar att ouppfylld längtan efter barn kan innebära att sexlivet blir kravfyllt. En arena där det finns möjlighet att diskutera sexuella problem är diskussionsforum på Internet vilket inspirerade till denna studie. LÄS MER

 5. 5. Barn i gränslandet - mellan frivillighet och tvång

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Agnehus; Lena Ahlin; [2008-09-17]
  Nyckelord :socialarbetarens dubbla roll; makt; psykosocialt förändringsarbete; organisation; stress; utbrändhet; LUV; myndighetsutövning; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare beskriver det fortsatta arbetet med familjen när domstolen avslagit socialnämndens ansökan om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Vi har studerat hur socialsekreterare beskriver att dessa ärenden handlades efter domstolens avslag, hur socialsekreterarna hanterade och upplevde det fortsatta arbetet med familjen, om socialsekreterarna bedömer att barnens behov blev tillgodosedda och vilket stöd socialsekreterarna efterfrågar från organisationen i dessa situationer. LÄS MER