Sökning: "barn stress förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden barn stress förskolan.

 1. 1. Förskolepedagogers syn på omsorg av små barn

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Barthel; [2018]
  Nyckelord :omsorg; små barn; förutsättningar; förhållningssätt; Noddings; Stern;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att utveckla kunskapen om pedagogers syn på omsorg samt deras upplevda förutsättningar för att ge omsorg till de små barnen i förskolan. Mina frågeställningar är: • Hur beskriver pedagoger sina erfarenheter av omsorgsarbetet? • Vilka reflektioner har pedagoger angående förskolans uppdrag gällande omsorg, lärande och undervisning? • Vilken syn har pedagoger på sina förutsättningar för att kunna ge omsorg till små barn? För att uppnå syftet har jag genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer kring pedagogers syn på omsorgsarbetet med små barn. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers upplevelser av stress i förskolan : en enkätstudie om stress bland pedagoger.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonna Sepec; Karolina Ståhl; [2018]
  Nyckelord :Stress; Pedagoger; Förskola; Barn; Förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Studien undersöker om och på vilket sätt pedagoger upplever stress i förskolan och vad som i så fall leder till detta. Vi undersöker också pedagogers syn på om eventuell stress påverkar barn i verksamheten. Med hjälp av enkätundersökningar vill vi få kunskap om stress i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Stress i förskolan : - En enkätstudie om hur stress hos pedagoger kan se ut och hur det kan påverka den pedagogiska verksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Törnqvist; Hanna Öhlin; [2018]
  Nyckelord :Förskola; stress; pedagoger; stora barngrupper; tidsbrist; personalantal; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks pedagogers stress i arbetet och hur det kan påverka den pedagogiska verksamheten. Ämnet är aktuellt i många debatter idag och upprorsgrupper visar på att de vill ha en förändring av arbetsförhållandet. Kraven från politiker och Skolverket sätter idag stor press på pedagogerna och sjukskrivningar ökar allt mer. LÄS MER

 4. 4. En svår nöt att knäcka : Verksamma förskollärares upplevelser om vaken-vilan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Therese Ericsson; Rebecca Wallberg; [2018]
  Nyckelord :Awake-rest; Preschool Organization; Child group size; Number of staff; Read-rest; IPA analysis; Vaken-vila; Förskolans organisation; Barngruppsstorlek; Personaltäthet; Läsvila; IPA-analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser av vaken-vila. Kvalitativaintervjuer med tio förskollärare har genomförts och resultatet har analyserats med IPA. Tvåhuvudteman har framtolkats. LÄS MER

 5. 5. Stress! : Hur stress påverkar förskolans verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rosanna Holmberg; Mathilda Zejak; [2018]
  Nyckelord :stress; pedagoger; barn; förskola;

  Sammanfattning : Stressrelaterade långtidssjukskrivningar har ökat radikalt på senare år i Sverige. Vi vill med den här studien göra verksamma pedagoger medvetna om stress och hur det kan påverka deras arbete. Studiens syfte är att undersöka stress i förskolans verksamhet. LÄS MER