Sökning: "barn- och ungdomspsykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden barn- och ungdomspsykiatri.

 1. 1. Bilden av att samverka : En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Therese Tjärndal; Palmqvist Melinda; [2019]
  Nyckelord :social work; mental ill-health; interorganizational collaboration; social representation; institutional theory; socialt arbete; psykisk ohälsa; interorganisatorisk samverkan; sociala representationer; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 2. 2. Avancerad klinisk specialistsjuksköterska : Perspektiv på kompetensutveckling hos specialistsjuksköterskor inom Barn- och ungdomspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Green; [2019]
  Nyckelord :Avacnerad klinisk specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad; barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Sjukvården i Sverige är hårt belastad och det finns en utbredd brist på kompetent personal såsom specialistsjuksköterskor. Den svenska regeringen beställde därför en utredning, gällande en översyn av utbildningssystemet. Utredningen, SOU 2018:77, presenterades hösten 2018. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av övervakade urinprov på ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofia Miland; Katrine Thelander; [2019]
  Nyckelord :routines; drug screening; experience; nursing; child and youth psychiatry; adaption; patient needs; intuition; dignity; integrity.;  Rutiner; övervakat urinprov; erfarenhet; omvårdnad; barn- och ungdomspsykiatri; anpassning; patientbehov; intuition; värdighet; integritet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård testas för droganvändning genom övervakat urinprov av en sjuksköterska antingen slumpmässigt eller i samband med introduktion av behandling med läkemedel eller utredning. Det finns sparsam vetenskaplig kunskap kring detta ämne från ett sjuksköterskeperspektiv och inte alls från barnens perspektiv. LÄS MER

 4. 4. "Familjer vill ju inget annat än att ha dialog med varandra" : Möjligheter och hinder för familjeterapi förr och nu - erfarna terapeuters syn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Lena Holm; Åsa Norgren; [2019]
  Nyckelord :familjeterapi; familjeterapeuter; relationer; historik; Bronfenbrenner; utvecklingsekologi; Barn- och ungdomspsykiatri; Socialtjänst; NPM; attityder; kvalitativ uppsats; tematisk analys;

  Sammanfattning : Ett syfte med denna kvalitativa studie var att undersöka erfarna familjeterapeuters syn på hinder och möjligheter för familjeterapins tillgänglighet i Sverige från 1970-tal till nutid. Ett annat syfte var att undersöka erfarna familjeterapeuters syn på familjers attityder till familjeterapi över tid. LÄS MER

 5. 5. Samverkan i skarpt läge : En studie om samverkan i ett Barnahus samrådsgrupp, där skyldigheter möter möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Madeleine Sjöberg Rosén; [2018]
  Nyckelord :Barnahus; samråd; myndighetssamverkan; teamframträdande; samverkansfaktorer; handlingsutrymme; jurisdiktion; barnmisshandel; övergrepp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnahus är en verksamhet där myndigheter samverkar runt barn/unga och familj, då barn har farit eller riskerar att fara illa. Medverkande myndigheter är i detta fall socialtjänst, polis, åklagare samt barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER