Sökning: "barnavårdsutredningar"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet barnavårdsutredningar.

 1. 1. Barns delaktighet i barnavårdsutredningar inom socialtjänsten : En kvalitativ studie om hur barns delaktighet tillämpas i praktiken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Samar El-Manzalawy; Lama Yahya; [2023]
  Nyckelord :Child welfare investigation; children s participation; child protection; social service; social work and the Convention on the Rights of the Child; Barnskyddsutredning; barns delaktighet; barnsskydd; socialt arbete; socialtjänsten och barnkonventionen;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to investigate the empowering and limiting factors that social workers are subjected to when they are to involve children in child welfare investigations. The empirical collection for the bachelor thesis is based on qualitative data collected by interviewing five social workers working mainly within the children- and family units and a sample of 17 scientific articles. LÄS MER

 2. 2. Yrkesrollen alla har åsikter om och tror sig kunna göra bättre själva : En kvantitativ studie om social och arbetsrelaterad self-efficacy hos barnhandläggare inom svensk socialtjänst.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabina Östling; Zandra Steffert; [2023]
  Nyckelord :Self-efficacy; social worker; work environment; child welfare and social worker within child welfare.; Self-efficacy; barnavårdsutredningar; socialtjänsten; arbetsmiljö samt socialsekreterare.;

  Sammanfattning : The working environment in social services has long been talked about. Recently, the working environment of child case workers has been in particular focus on the basis that it is difficult to retain and recruit new staff for this profession. LÄS MER

 3. 3. Bedöma omsorgsförmåga hos en förälder som använder våld mot barnets andra förälder : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av att bedöma omsorgsförmåga hos våldsutövande föräldrar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sarah Teodorsson; [2023]
  Nyckelord :violence; caring ability; social service; child protection investigation; systematic assessment tools; våld; omsorgsförmåga; socialtjänst; barnavårdsutredning; systematiska verktyg;

  Sammanfattning : Barn som upplever våld mellan sina föräldrar är per definition utsatta för psykiskt våld. Det är socialnämndens uppdrag att utreda barnets situation där en del i utredningen är att se hur barnets föräldrar kan tillgodose barnets behov i den situation som föreligger, samt att erbjuda stöd. LÄS MER

 4. 4. ”Att få barnen att förstå, det de berättar räknas och de har betydelse…” - En kvalitativ studie om barns delaktighet i barnavårdsutredningar från socialsekreterares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Elin Barndik; Emily Ferry; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "...man vet att barnen har det jävligt" : En studie om socialsekreterares upplevelser av gråzonen mellan frivillighet och tvång utifrån 2§ LVU

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Emma Larsson; Tora Almström; [2022]
  Nyckelord :gråzon; mellantvång; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om, och i sådana fall hur, socialsekreterare upplever gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser med stöd av 2§ lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), samt hur socialsekreterare resonerar kring ett utvidgat mellantvång och dess betydelse för socialsekreterarens handlingsutrymme. Då forskningsfrågan berör och eftersträvar förståelse för upplevelser och resonemang har hermeneutik använts som vetenskapsteoretisk ansats. LÄS MER