Sökning: "barnavårdsutredningar"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet barnavårdsutredningar.

 1. 1. ORD, MENING OCH MAKT. En kritisk analys av barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Andreasson; Emmy Sjöberg; [2020-01-21]
  Nyckelord :Tvångsvård; barnavårdsutredningar; kritisk diskursanalys; diskurs; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt socialsekreterare genom det skriftliga språket använder argumentation för att övertyga läsarna och rättfärdiga sina beslut i utredningar enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, 2§. I undersökningen använder vi en kvalitativ textanalys med inspiration från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. Säkerheten i osäkerheten Nyutexaminerade socialsekreterares upplevelser av socialsekreteraryrket i allmänhet och bedömning av föräldraförmåga i synnerhet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Vahlberg; Fanny Lehmann; [2020-01-16]
  Nyckelord :Barnavårdsutredningar; Föräldraförmåga; Nyutexaminerade socialsekreterare; BBIC;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur nyutexaminerade socialsekreterare och socionomstudenter som arbetar inom Barn och unga upplever socialsekreteraryrket och hur det är att göra bedömningar i barnavårdsutredningar. Studien utforskar specifikt hur socialsekreterarna upplever att bedöma föräldraförmåga, men belyser även socialsekreterarnas syn på sin yrkesroll, sina organisatoriska förutsättningar samt den evidensbaserade arbetsmodellen BBIC. LÄS MER

 3. 3. Gränslandet - när systemet tar slut : En kvalitativ studie om vad socialsekreterare framhåller som viktiga aspekter i arbetet med barnavårdsutredningar

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anneli Friberg; Solvej Strid; [2020]
  Nyckelord :discretion; child protection investigation; social service agency; human service organization; power.; handlingsutrymme; barnavårdsutredning; socialtjänsten; människobehandlande organisationer; makt.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyze how social workers experience their cooperation in childcare investigations, how they experience their discretion and what happens emotionally with social workers in relationship with child care investigations. The study is based on a qualitative method with semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Socialsekreterares handlingsutrymme : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av frihet och hinder till våldsutsatta barns delaktighet i barnavårdsutredningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Selma Beganovic; Florida Nimani; [2020]
  Nyckelord :social workers; discretion; bureaucrats; childrens perspective; participation; socialsekreterare; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrat; barnperspektiv; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar på Socialtjänstens enhet barn och unga upplever att deras handlingsutrymme påverkas av de faktorer de bör förhålla sig till vid barnavårdsutredningar samt i hur stor utsträckning barnperspektivet inkluderas i utredningsprocessen. En kvalitativ metod som utgjordes av semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta socialsekreterare. LÄS MER

 5. 5. Mellan ideal och praktik - En kvalitativ studie om barns rätt till delaktighet i barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mikaela Rosander; Melinda Rosander; [2020]
  Nyckelord :Children’s participation; Convention on the Rights of the Child CRC ; implementation; social services; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children’s participation is an important part of the Convention on the Rights of the Child (CRC) and Barns behov i centrum (BBIC), but there is not much research on how social workers involve children in childcare investigations and what challenges they experience. This study examines this, as well as how the social workers believe that children’s participation will be affected by the CRC becoming Swedish law on January 1, 2020. LÄS MER