Sökning: "barnbok"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet barnbok.

 1. 1. ‘Hoi, hoi!’ : An analysis of the portrayal of the female divers of Chejudo in the book Mom is a Haenyeo by Koh Hee Young

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för koreanska

  Författare :Emily Fitzgerald; [2018]
  Nyckelord :Haenyŏ; Sumbisori; Chejudo; Tewak; Muljil; Children’s literature; Chamsu; Korea; Haenyŏ; Sumbisori; Chejudo; Tewak; Muljil; Barnlitteratur; Chamsu; Korea;

  Sammanfattning : Under senare år har the kvinnliga dykarna från Chejudo, Haenyŏ, presenterats i diverse media. Syftet med denna studie är att undersöka hur Haenyŏ framställs i en barnbok som i synnerhet har dem i fokus genom att analysera boken Mom is a Haenyeo. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars erfarenheter av läsningens betydelse efter besök inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Evelina Krantz Ahlstrand; Sara Svahn; [2018]
  Nyckelord :child health care; family; focus group; collaboration; language development; barnhälsovård; familj; fokusgrupp; samverkan; språkutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnhälsovårdens mål är att främja och följa barnets hälsa, utveckling, välbefinnande och livssituation. I hälsosamtal med föräldrar lägger barnhälsovårdssköterskan grunden för en god språkutveckling. Vikten av bokläsning och det språkliga samspelet inom familjen har betydelse för barnets språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Hur genusmedvetna är barn? : En kvalitativ studie om barns syn på genus utifrån en normkritisk barnbok

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Tove Jonsson; Micaela Johansson; [2017]
  Nyckelord :genus; könsroll; könsneutralitet; barnbok; normkritik; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att synliggöra barns tankar och uppfattningar kring genus och könsroller. Detta får vi svar genom våra två studiefrågor: Vilka uppfattningar har barn om könsroller? och Hur tolkar och förstår barn könsneutralitet? Studien grundar sig i den kvalitativa metoden där vi genomförde intervjuer i samband med högläsning och boksamtal, utifrån en normkritisk barnbok. LÄS MER

 4. 4. De bilder barn möter i populärkultur : En kvalitativ studie om genus och populärkultur i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Ericson; Disa Filmberg; [2017]
  Nyckelord :Genus; populärkultur; jämställdhet; visuell kultur och normer;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar på att bidra med kunskap om de genusbilder barn möter genom populärkultur ochförskollärares synsätt på genus genom populärkultur i förskolan. För att kunna besvara arbetets frågeställningar har två kvalitativa intervjuer gjorts med två förskollärare samt en bildanalys av en populär barnbok. LÄS MER

 5. 5. En resa i binas värld med Betty Biodlare : En handledning, en barnbok och ett konkret material för högläsning och samtal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emiilie Keijser; [2017]
  Nyckelord :barnbok; bin; boksamtal; högläsning; språkförståelse;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att skapa ett didaktiskt material i form av en barnbok med konkret material som kan stödja förskolläraren vid undervisningstillfällena högläsning och boksamtal. Innehållet som formgetts under arbetsprocessen är en barnbok, ett konkret material med tillhörande handledning som utprovats av en förskollärare och en barngrupp. LÄS MER