Sökning: "barnbok"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet barnbok.

 1. 1. Barns uppfattningar om luft i boksamtal : En kvalitativ innehållsanalys av barnböcker och boksamtal i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Petra Gran; Elisabeth Wilsson; [2020]
  Nyckelord :air; booktalk; children’s book; preschool; barnbok; boksamtal; förskola; luft;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur luft framställs i barnböcker och vad barn urskiljer om luft i boksamtal. Datainsamlingsmetoden för studien består av kvalitativ innehållsanalys av ett begränsat antal barnböcker och fyra boksamtal med barn i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Genuskrockar i förskolan : En studie av genus i barnböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Brändén; Malin Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :genus; barnbok; förskola; könsstereotyp; normkritisk;

  Sammanfattning : Inledning Genom olika möten, relationer och samtal med andra människor formas våra egenskaper och värderingar vilket sedan skapar vår identitet. Vi upplever att många böcker speglar en ideal värld, en fantasivärld där förhållanden ser ut som man vill att det ska se ut, inte som det faktiskt gör i samhället. LÄS MER

 3. 3. Barn resonerar kring genus : En kvalitativ studie om barns tankar kring genus utifrån en normbrytande barnbok

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Sundkvist; Melina Friberg; [2019]
  Nyckelord :Genus; könsnormer; könsstereotyper; fokusgruppintervjuer; boksamtal; grundskolans tidiga år;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra barns tankar kring genus och om de uppfattar de traditionella könsrollerna som finns i dagens samhälle. Detta undersöks genom frågeställningen: Hur uppfattar barnen i studien könsnormer? Vi undersöker även om barnen påverkas av de andra medverkandes åsikter genom frågeställningarna: Påverkas barnen i studien av andras åsikter kring könsnormer? Visar empirin några skillnader mellan intervjugrupperna utifrån könen på deltagarna? Studien baseras på en kvalitativ metod där vi genomfört fokusgruppintervjuer i form av boksamtal utifrån en normkritisk barnbok. LÄS MER

 4. 4. Hej, superhjälte! - informationsvisualisering för barn med diabetes typ 1

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Alicia Bohlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to examine how an information visualisation about what happens in the human body of type 1 diabetics for children can look like. Initially, theory about information visualisation, principles of information design, image rethorics and different theories around what makes a good information image was studied. LÄS MER

 5. 5. Mer naturkontakt för barnen i staden med lek bland de gröna bladen : att förmedla lekfull naturkontakt i det urbana landskapet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Yttermalm; [2019]
  Nyckelord :lekfull naturkontakt; kommunikation; förmedling; urbana landskap; barnperspektiv; barns perspektiv; barnbok; arkitekturpedagogik; naturpedagogik;

  Sammanfattning : Barns naturkontakt blir allt sämre på grund av dagens samhällsutveckling, stadsstruktur och vardagslivsnormer etc. Problematiken ligger till stor del i att de urbana landskapen inte utformas till barns fördel då man inte tar hänsyn till barns perspektiv och behov. LÄS MER