Sökning: "barndom och lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden barndom och lärande.

 1. 1. Konflikter i leken : En studie om pedagogers syn på konflikter i pågående leksituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Donka Dimova; [2021]
  Nyckelord :fri lek; kamratkultur; konflikter; konflikthanteringsstrategier; lek; lekharmoni och social kompetens;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en del av sitt liv som ska vara positiv. Ett av pedagogens viktigaste uppdrag som är formulerat av Skolverket är att individerna ska lära och utveckla som individ och gruppmedlem. Lek har en central roll i barns liv och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Närmiljöns användning och betydelse för undervisningen i fritidsverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Zanne Lundahl Angantyr; Valentina Grujovska; [2021]
  Nyckelord :fritidsverksamhet; förhållningssätt; närmiljö; undervisning;

  Sammanfattning : Abstract Genom vår utbildning och den verksamhetsförlagda praktiken upptäckte vi att närmiljön inte trycks vara ett område inom fritidsverksamheten som har använts i någon större utsträckning. Därför ville vi utforska området vidare och vad som gör att närmiljön inte nyttjas i fritidsverksamheten. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers uppfattningar om barns språkutveckling genom lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Madeleine Einbjörn; Scala Aziz; [2021]
  Nyckelord :Barn; förskola; lek; pedagoger; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa pedagoger upplevelser och synsätt på hur lek påverkar barnens språkutveckling samt hur pedagoger arbetar med leken för att främja språkutveckling i förskolan. Denna studie utgår från sociokulturellt perspektiv och sociokognitiv teori. LÄS MER

 4. 4. Undervisning i förskolan : Vägen till fakta- och färdighetskunskaper ur kognitionspsykologiskt perspektiv

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Svetlana Villnersson; [2021]
  Nyckelord :arbetsminne; bearbetning; faktakunskaper; färdigheter; förskola; kognitivt lärande; läroplansteori; långtidsminne; undervisning;

  Sammanfattning : Undervisningsbegreppet infördes inom förskolan i lagform 2010, och i styrdokumentet från 2018 betonas att undervisningen ska utveckla fakta- och färdighetskunskap. Detta upplevdes av verksamheten som något nytt som man inte hade arbetat med tidigare. LÄS MER

 5. 5. "Barn gör rätt om de kan" : Förskollärares förhållningssätt med utagerande barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Frederico Lamadrid; [2021]
  Nyckelord :utagerande beteende; sociokulturell; salutogen; rutiner; arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera pedagogernas uppfattning om och vilka arbetssätt de anser sig använda sig av i arbetet med barn med utagerande beteende. Detta examensarbete är en kvalitativ studie som bygger på sex semistrukturerade intervjuer med pedagoger från två förskolor. LÄS MER