Sökning: "barndom"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade ordet barndom.

 1. 1. Barndomens ekonomiska villkor: Betydelse för kognitivt fungerande i senior ålder

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Eric Gustafsson; [2020-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka eventuellt samband mellan ekonomisk standard i barndom och kognitivt fungerande vid fyllda 70 år. Mätdata inhämtade 1971 i samband med studien De gerontologiska och geriatriska befolkningsstudierna i Göteborg (H70) användes. LÄS MER

 2. 2. Det lilla barnet i skuggan av det stora missbruket : En hermeneutisk studie om hur vuxna barn har upplevt sin uppväxt med minst en förälder med alkohol- och/eller narkotikamissbruk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Landin; Kim Malmgren; [2020]
  Nyckelord :missbruk; beroende; vuxna barn; dysfunktionell familj; medberoende; hermeneutik;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en studie där syftet varit att undersöka hur vuxna barn har upplevt sin uppväxt med minst en förälder med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Detta är ett viktigt ämne då det är många barn som lever i dessa familjeförhållanden. LÄS MER

 3. 3. "Värnar kvinnor mer om miljön då?" : En kvalitativ fokusgruppstudie om förskollärares och barnskötares förståelse för varför genus är nödvändigt för att nå hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Lisa Waldeck; [2020]
  Nyckelord :miljö; genus; jämställdhet; hållbar utveckling; förskola; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Könsidentitet och miljöfrågor är starkt sammankopplade och föreställningar om kvinnligt och manligt formar vårt sätt att vara och agera. Forskning visar att män i större utsträckning, genom deras sätt att leva, påverkarmiljön mer negativt än kvinnor samtidigt som det är kvinnor som drabbas värst av miljöförändringar. LÄS MER

 4. 4. BILDUNDERVISNING I KURDISTAN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Zaher Husseini; [2020]
  Nyckelord :Kurdistan; mexak; mamosta; undervisning; pedagogik; mångkulturellt;

  Sammanfattning : Hur ser bildundervisning ut i andra delar av världen? Vilken syn finns på ämnet bild i andra länder än Sverige? Jag har undersökt hur bildundervisningen ser ut i ett av de områden flyktingar kommer till Sverige från, Kurdistan. För att kunna genomföra min undersökning åkte jag till Kurdistan. LÄS MER

 5. 5. Barn till undsättning - när en hjältes agenda inte håller : En kritisk diskursanalys av politiska policydokument och samhälleliga (kon)texter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anneli Edland; Pernilla Crusenvinge; [2020]
  Nyckelord :barn; barndom; utbildning; hållbar utveckling; social hållbarhet; formgivningsprocess; subjektifiering; socialisering; kvalificering;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som avsikt att med argumentation för barnets bästa i centrum, kritiskt granska utbildningskraven för hållbar utveckling, implementeringen av demokratiska värderingar samt de mänskliga rättigheterna inom förskolan, i relation till politiska policydokument utgivna av myndigheter som har en direkt påverkan på barndom. De utvalda dokumenten har genomgått en kritisk diskursanalys med socialkonstruktionismen som vetenskapsteoretisk utgångspunkt och med en barndomssociologisk ansats och den forskningsfråga som ämnas besvaras lyder: Hur påverkar nyckeltexternas riktlinjer utbildningen för hållbar utveckling och den moderna barndomen? Resultatet visar att det finns en diskursiv barndom med högre krav på det enskilda barnet än vad som vid första anblick är synligt, på grund av granskade policy dokument. LÄS MER