Sökning: "barndomsideologier"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet barndomsideologier.

  1. 1. Barnets rätt och vuxnas vilja : makt och mening på Rum för Barn

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

    Författare :Lisa Lewin; [2010]
    Nyckelord :barnkultur; barnets rättigheter; barndomsideologier; barndomssociologi; generationsmaktordning; kommunikation; konstruktivism; makt; meningsskapande;

    Sammanfattning : Med utgångspunkt i barndomssociologiska tankar undersöker följande etnografiskt inspirerade studie intentionen med och receptionen av Stockholms Kulturhus barnkulturverksamhet Rum för Barn. Genom att tillämpa Stuart Halls kommunikationsmodell för inkodande och avkodande av budskap på materialet, som består av intervjusamtal, observationer, styrdokument, information till besökarna samt en kvalitativ enkätstudie, diskuteras de barndomsideologier om barnet som blivande alternativt varande människa som förekommer i verksamheten samt de vuxna besökarnas tolkning av dessa. LÄS MER