Sökning: "barndomssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet barndomssociologi.

 1. 1. “Ja, vi läser en bok!” En kvalitativ studie om förskolebarns uttryck av literacy i samspel och kamratkulturer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carolina Drangel; Maja Laursen; [2018]
  Nyckelord :Barndomssociologi; Förskola; Interaktiva rum; Kamratkultur; Kärngrupper; Literacy; Samspel; Tillträdesstrategier; Tolkande reproduktion;

  Sammanfattning : Studier som undersöker barns literacy sker ofta i kliniska miljöer, och till följd av detta tappas en av grundpelarna i literacy, nämligen samspel. Med detta som bakgrund har vi valt att i denna kvalitativa mikroetnografiska studie undersöka barns uttryck av literacy i samspel och kamratkulturer. LÄS MER

 2. 2. “Upp till stjärnorna så man kan se rymdbåtarna!” En kvalitativ studie av kamratkulturer vid förskolans gungor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Stenroos; Jesper Larsson; [2018]
  Nyckelord :barndomssociologi; förskola; fristad; gungor; interaktionsutrymme; kamratkulturer; kontroll; närhet; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra till en fördjupad förståelse kring kamratkulturer vid förskolans gungor. Med bakgrund i en diskussion kring gungans vara eller icke vara i förskolan ville vi undersöka vad barnen gör vid gungorna och varför. LÄS MER

 3. 3. ”Alltså nu ska man ju inte värdera, men...” En studie om populärkulturens plats i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agnes Ahlman Fredriksson; Amanda Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Barndomssociologi; Populärkultur; Utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en större förståelse kring hur barn och pedagoger ser på och använder sig av populärkulturen i förskolan då vi menar att barns tillgång till denna ökat de senaste åren. För att belysa barnens perspektiv av ämnet använde vi oss av observationer och analyserade sedan materialet med hjälp av den barndomssociologiska teorin med inriktning på kamratkultur och tolkande reproduktion. LÄS MER

 4. 4. “Du vill inte eller?” En kvalitativ studie av pedagogers styrning och barns motstånd i samlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jacob Förnvik; Emmy Persson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Makt; Motstånd; Normer; Samling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur maktrelationer och barns normbrytande kulturer kommer till uttryck under samlingar i förskolan. Frågeställningarna som används är hur barn styrs mot önskvärt beteende och kunskap samt hur barns normbrytande kulturer och motstånd kommer till uttryck till följd av denna styrning. LÄS MER

 5. 5. "Jag skulle vilja bestämma allt!" : En kvalitativ studie om barns uppfattningar av deras inflytande och delaktighet på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ian Mack; [2018]
  Nyckelord :Leisure time center; participation; influence; childhood sociology; child’s perspective ; Fritidshem; delaktighet; inflytande; barndomssociologi; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur eleverna på ett fritidshem uppfattar sina egna möjligheter till delaktighet och inflytande på fritidshemmet. Med en fenomenografisk forskningsansats har empirin samlats in och bearbetats för att visa på elevernas olika uppfattningar om deras delaktighet och inflytande. LÄS MER