Sökning: "barndomssociologin"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet barndomssociologin.

 1. 1. Ett fritidshem för alla? - äldre elevers upplevelse av sin fritid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Per Ahlström; Cecilia Bengtsson; Daniel Nilsson; [2023-12-07]
  Nyckelord :fritid; fritidshem; äldre elever; inskrivning; utskrivning; inflytande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att undersöka hur elever i årskurs 3-4 upplever fritidshemmets verksamhet jämfört med att gå hem eller göra annat efter skoldagens slut. För att uppnå detta syfte har vi arbetat utefter följande frågeställningar: ● Hur beskriver elever sin fritid på fritidshemmet? ● Hur beskriver elever sin fritid utanför fritidshemmet? ● Vilka faktorer avgör huruvida elever vill fortsätta på fritidshemmet? För att besvara frågeställningarna har vi genomfört sex gruppintervjuer med sammanlagt arton elever i de aktuella årskurserna. LÄS MER

 2. 2. Elevers inflytande och delaktighet i rastverksamhet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ali Dallachi; Samira Shamon Melin; [2023-10-26]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; rastverksamhet; barndomssociologin;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka elevers inflytande och delaktighet i fritidshemmets rastverksamhet. Studien tar sin utgångspunkt i fritidslärares perspektiv i fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. Att skapa en inkluderande verksamhet för alla barn i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Edwin Lindqvist; Durim Bublica; [2023-10-26]
  Nyckelord :Inkludering; Anpassningar; Delaktighet; Barns behov; Barns perspektiv; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger på olika fritidshem beskriver att de arbetar med inkludering och tillgängliga lärmiljöer ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt ur ett fritidspedagogiskt perspektiv. Studiens syfte uppnås med hjälp av följande frågeställningar som enbart har ställts till grundlärare i fritidshem: • Hur beskriver fritidshemspersonalen att de arbetar i verksamheten för att inkludera alla barn med utgångspunkt i alla barns behov? • Hur beskriver fritidshempersonalen att de arbetar för att göra lärmiljön tillgänglig för alla barn? Studien har sin teoretiska utgångspunkt i barndomssociologin, där vi ansåg att barnperspektivet kunde förhålla sig till vårt syfte och frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. -Dom vuxna bestämmer ju, det är svårt att förklara.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Matias Alpsoy; Nikos Plegas; [2023-10-26]
  Nyckelord :Barnperspektiv; aktörskap; makt; inflytande och delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på om eleverna ges inflytande och delaktighet på fritidshemmet och att undersöka hur eleverna får möjlighet till att påverka. Genom våra kvalitativa semistrukturerade intervjuer har vi bearbetat materialet, analyserat med teori som utgår ifrån barndomssociologin och de teoretiska begreppen aktörskap, makt och barns perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Ett fritidshem för de äldre barnen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Victoria Taylor; Paulina Hedfors; Andreas Bolander; [2023-10-24]
  Nyckelord :fritidshem; fritid; barnperspektiv; barndomssociologi; aktiviteter; meningsfull fritid.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur barn i årskurs 4 och 5 resonerar kring att sluta delta i fritidshemmets verksamhet samt hur vi kan göra fritidshemmet mer attraktivt för barnen i årskurs 4 och 5. Fritidshemmet ska vara en verksamhet för barn som utgår från barnens intressen och behov. LÄS MER