Sökning: "barndomssociologiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden barndomssociologiskt perspektiv.

 1. 1. Att skapa sin barndom i flyktingskap - En studie om hur emotioner hos ensamkommande barn i Jordanien påverkar konstruktionen av deras barndom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Irekvist; [2019-10-08]
  Nyckelord :barndom; vardagsliv; ensamkommande barn; emotioner känslor;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att fylla en kunskapslucka kring hur emotioner hos ensamkommande barnpåverkar konstruktionen av dessa barns barndom. Studiens undersökningsgrupp bestod av nioensamkommande, nätverksplacerade barn i Amman, Jordanien. LÄS MER

 2. 2. Barns språkbruk - En studie om hur barns grundvärderingar lärs in genom interaktion ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lovisa Arkenlund; [2019]
  Nyckelord :Genus; Barn; Children; gender; förskola; preschool;

  Sammanfattning : Forskningsstudiens syfte är att belysa hur samspelet i leken mellan flickor och pojkar, samt interaktionen mellan förskolans personal och barn, kan utveckla barns språkbruk ur ett genusperspektiv, och hur det sociokulturella kapitalet påverkar kommunikation och samspel hos både barnen och förskolepersonal. Följande frågor har undersökts: Hur urskiljs barns värderingar genom språkbruket beroende på kön? Vilka faktorer går att finna i barns lek och interaktion sett ur ett sociokulturellt och ur ett genusperspektiv? Studiens teoretiska ram utgörs av ett barndomssociologiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Relationsskapande arbetsmetoder på fritidshemmet : En kvalitativ studie om fritidshemspersonals syn på sitt arbete med barns goda sociala relationer och socialt utanförskap

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lina Skoog; Maria Zibrova; [2019]
  Nyckelord :Sociala relationer; socialt utanförskap; fritidshem; sociokulturellt perspektiv; barndomssociologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att synliggöra och ta reda på fritidshemspersonals syn på hur dom arbetar med barns sociala relationer och socialt utanförskap på fritidshemmet. Studien bygger på kvalitativa metoder och utgår ifrån semistrukturerade intervjuer med elva personer som jobbar på fritidshem. LÄS MER

 4. 4. Fostran av barn i ett mediesamhälle - Barn och vårdnadshavares tankar om programmet Daniel Tigers kvarter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carolin Ottosson; Ida Thern; [2019]
  Nyckelord :barndom; Daniel tigers kvarter; media; barns perspektik;

  Sammanfattning : Medier är idag en del av vårt samhälle och barn kommer i kontakt med detta genom bland annat barnprogram vilket gör att förskollärare behöver ha en kunskap av vad barn tittar på och hur detta tolkas utifrån barns perspektiv och ett barnperspektiv. Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur barn och vårdnadshavare tolkar de värden som lyfts fram i Daniel Tigers kvarter, som syftar till att fostra barn. LÄS MER

 5. 5. Demokratiarbetet och barns inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emily Ohm; Charlotta Rivas; [2019]
  Nyckelord :​inflytande ​ ; ​demokrati ​ ; barndomssociologiskt; diskursanalytiskt perspektiv; hindrande; styrning och maktutövande;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka några pedagogers syn på demokratiarbetet och barns inflytande i förskolan. För detta har vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex pedagoger från två förskolors verksamhet. LÄS MER