Sökning: "barnens fysiska utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden barnens fysiska utveckling.

 1. 1. Konflikter i leken : En studie om pedagogers syn på konflikter i pågående leksituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Donka Dimova; [2021]
  Nyckelord :fri lek; kamratkultur; konflikter; konflikthanteringsstrategier; lek; lekharmoni och social kompetens;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en del av sitt liv som ska vara positiv. Ett av pedagogens viktigaste uppdrag som är formulerat av Skolverket är att individerna ska lära och utveckla som individ och gruppmedlem. Lek har en central roll i barns liv och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Det är det som vi är här för : En kvalitativ studie om fyra förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Bäckström; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; anknytningsarbete; anknytning; trygg anknytning; definitioner; strategier; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan. För att nå upp till detta syfte har följande frågeställningar använts; 1) Vilka definitioner har verksamma förskollärare på anknytning? 2) Vilka strategier använder verksamma förskollärare i sitt arbete för att etablera en trygg anknytning till barnen? 3) Hur resonerar verksamma förskollärare om anknytningens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan? 4) Vilka utmaningar upplever verksamma förskollärare i sitt arbete med barns anknytningsprocesser? I studiens resultat synliggörs att de fyra förskollärarna har väldigt likartade uppfattningar om anknytningen i förskolan. LÄS MER

 3. 3. HÖGLÄSNING I FÖRSKOLAN - NÄR TVÅ VÄRLDAR MÖTS : EN KVALITATIV STUDIE OM DEN ANALOGA OCH DIGITALA HÖGLÄSNINGENS BETYDELSE FÖR BARNS SPRÅKUTVECKLING OCH INTERAKTION

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Källberg; Alva Carlbom; [2021]
  Nyckelord :högläsning; förskola; pedagogik; sociokulturellt perspektiv; analog högläsning; digital högläsning; interaktion; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare beskriver hur analog och digital högläsning främjar barnens språkutveckling och interaktion. En kvalitativ forskningsmetod användes med semistrukturerade intervjuer med fokus på påverkansfaktorer som respektive högläsning har för barns språkutveckling och interaktion. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik : Förskollärares inställning till de yngsta förskolebarnens utveckling och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sabina Klintefors; Anna Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien kommer att undersöka förskollärares inställning till utomhuspedagogik för de yngsta förskolebarnen i förskolan. Vilka möjligheter och begränsningar i den pedagogiska praktiken samt fördelar och nackdelar till hälsa och välmående ser förskolläraren med utomhuspedagogiken? Vad anser förskollärare att utomhuspedagogiken tillför de yngsta barnens utveckling och lärande? Studien undersöker hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik för att främja de yngsta barnens utveckling och lärande samt vilken syn de har på utomhuspedagogik. LÄS MER

 5. 5. Verktyg för barns språkutveckling : En kvalitativ studie om fysiska verktyg och psykiska redskap som främjar barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lubna Mizhir; Asma Najjar; [2021]
  Nyckelord :Språkutveckling; förskollärare; högläsning; verktyg; AKK;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte var att undersöka hur förskollärare arbetar med hjälp av fysiska och psykologiska verktyg för att främja barns språkutveckling. Det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning var undersökningens utgångspunkt. LÄS MER