Sökning: "barnens rättigheter usa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden barnens rättigheter usa.

  1. 1. Barnens rättigheter i grundskolan i Sverige och i USA, New York

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Nur Karwanchi; Irmela Zekic; [2011]
    Nyckelord :Barnens rättigheter; FN:s barnkonvention; värdegru;

    Sammanfattning : Syfte: Vårt övergripande syfte är att se vad som framkommer vid en jämförelse av barnens rättigheter i den offentliga grundskolan i USA, New York och i Sverige.Huvudfrågor: Vad framkommer vid en jämförelse mellan värdegrunden i den svenska obligatoriska skolan och för motsvarande skolform i USA, New York? Vilka rättigheter har barnen i skolan enligt det internationella dokumentet, FN:s barnkonvention?Metod och material:Metoden vi använt oss av i vår studie är en kvalitativ studie i form av en dokumentanalys. LÄS MER