Sökning: "barnets bäst"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden barnets bäst.

 1. 1. Priset för en förälder. En empirisk studie av tingsrättens avvägning mellan kontaktprincipen och kontinuitetsprincipen vid val av vårdnadshavare utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Lantz; [2021-10-21]
  Nyckelord :Familjerätt; Kontaktprincipen; Kontinuitetsprincipen; Rättssäkerhet; Vårdnad; Vårdnadshavare; Vårdnadstvist; Umgängesprincipen; Umgängessabotage;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om huruvida tingsrättens avvägning mellan kontaktprincipen och kontinuitetsprincipen vid val av vårdnadshavare är förutsebar, samt hur denna avvägning förhåller sig till rättssäkerheten. En avvägning mellan dessa principer aktualiseras i mål där boendeföräldern förhindrar barnets kontakt med umgängesföräldern. LÄS MER

 2. 2. Att beakta barnets bästa i förskolan. En mixed methods-studie om rektorers och politikers uppfattningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Petersson; [2021-08-23]
  Nyckelord :Barnkonventionen; barnets bäst; lokala politiker med ansvar för förskolefrågor; skola; rektor;

  Sammanfattning : 'The best interests of the child' principle, originating from the United Nations Convention on the Rights of the Child, is often used in the early childhood education context. However, the principle appear as vague and therefore needs to be implemented in individual cases. LÄS MER

 3. 3. ”Vad som är bäst för barnet ska vara avgörande” : En kvalitativ studie om hur barnets bästa konstrueras i LVU-domar 1985-2015

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Andreas Skoogh; [2021]
  Nyckelord :the child’s best; LVU; caregiver; context; power; Barnets bästa; LVU; vårdnadshavare; kontext; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barnets bästa konstrueras i LVU-domar 2 § i Sverigeunder tidsperioden 1985-2015. Studien utgår från en socialkonstruktionistisk grund där endiskursanalys har genomförts på det insamlade materialet. LÄS MER

 4. 4. Barnsjuksköterskans bemötande vid seponerad amning : En kvalitativ intervjustudie om mödrars upplevelser

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Natalie Culum; Nilsson Madeleine; [2021]
  Nyckelord :Bottle feeding; Breastfeeding; Experiences; Pediatric nurse; Treatment; Amning; Barnsjuksköterska; Bemötande; Flaskmatning; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har visat att mödrar upplever sig dåligt bemötta av barnhälsovården då de väljer att ge bröstmjölksersättning till sitt barn istället för att amma.  Studier gällande ämnet amning från Sverige finns, men det verkar vara få som berör barnsjuksköterskans roll. LÄS MER

 5. 5. Kringgåendeläran vid gränsöverskridande surrogatarrangemang - En analys av hur kringgåendeläran kan motverka att svensk lag kringgås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Nilsson; [2021]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; surrogatmoderskap; kringgåendeläran; fraude à la loi; evasion of law; surrogatarrangemang; kringgående; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The prevalence of surrogacy in Sweden is increasing, even though Sweden's attitude to surrogacy always has been dismissive. The legal regulation regarding assisted reproduction and determination of parenthood is largely aimed at counteracting the existence of surrogacy. LÄS MER