Sökning: "barnets bästa i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden barnets bästa i förskolan.

 1. 1. ”Vi ändrar på vårt sätt för att det ska bli bra för barnen.” : - En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om vilans pedagogiska syfte samt om vilans allmänna betydelse för barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Iger; [2019]
  Nyckelord :Förskola; barn; vila; vilorytm; dygnsrytm; barns behov; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet är att skapa kunskap om förskollärares uppfattningar om vilans pedagogiska syfte samt om vilans allmänna betydelse för barn. Konkret innebär detta vilans pedagogiska syfte i förskolan beskrivet ur ett barnperspektiv. Studien är genomförd med två kvalitativa gruppintervjuer. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju ändå sitt barn man lämnar ifrån sig” Vårdnadshavares och pedagogers berättelser om inskolning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Levin; Amanda Wiberg Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Barn; Berättande; Berättelser; Erfarenheter; Förskola; Inskolning; Introduktion; Känslor; Pedagog; Upplevelser; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med den kvalitativa studien har varit att lyfta fram och synliggöra vårdnadshavare i den inskolning som sker i förskolan samt att klargöra och belysa likheter och skillnader i vårdnadshavares och pedagogers berättelser kring inskolning. Pedagogernas perspektiv används i studien för att synliggöra huruvida pedagogernas profession samarbetar med vårdnadshavaren som privat. LÄS MER

 3. 3. Inkludering bland de yngsta barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sussie Mejnert; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; Yngre barn; Förskola; Relationell pedagogik; Anknytning;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fem olika pedagoger i förskolan arbetar inkluderande med barn i åldern ett till tre år. Studien besvarar två frågeställningar: Hur hanterar pedagogerna sitt uppdrag att arbeta inkluderande i praktiken? Vilka utmaningar och svårigheter identifierar pedagogerna i arbetet med inkludering? Studien analyseras utifrån två teoretiska perspektiv, anknytningsteori och relationell pedagogik. LÄS MER

 4. 4. "Relationsskapandet är grunden" : Sex kommunala förskolechefers berättelser om trygghet i förskola

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Klara Lundberg; Lisa Bohlin; [2019]
  Nyckelord :förskola; trygghet; anknytning; rollkonflikt;

  Sammanfattning : Majoriteten av alla barn i Sverige går i förskola och spenderar en betydande del av sin tid med andra vuxna än sin primära omsorgsgivare. Då små barn har omfattande trygghetsbehov är det relevant att undersöka hur förutsättningarna för en trygg omsorg ser ut. LÄS MER

 5. 5. ”Det har jag faktiskt rätt till” En kvalitativ studie om hur barnkonventionen förstås och framställs av pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Suzanna Ljuba; Emina Besic; [2019]
  Nyckelord :pedagog; förskola; barnkonventionen; rättigheter; barns lika värde; barnets bästa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra barnkonventionen inom förskolan och att se hur barnkonventionens fyra grundläggande principer förstås och omsätts i praktiken av verksamma pedagoger i förskolan. Tidigare forskning inom forskningsfältet om barns rättigheter i förskolan är begränsad. LÄS MER