Sökning: "barnets bästa i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden barnets bästa i förskolan.

 1. 1. MED BARNETS BÄSTA I FOKUS : En studie om hedersrelaterad problematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofi Lundin; [2020]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; hedersrelaterad problematik; Varningssignaler; Förskola; Värdekonflikt; Normer;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie handlar om en socialsekreterares och två förskollärares, kunskaper om och erfarenheter av, hedersrelaterad problematik i förskolans verksamhet. Bakgrunden visar att det finns en kunskapslucka om ämnet i relation till förskolan. Däremot finns det desto mer forskning i relation till skolan. LÄS MER

 2. 2. Vilans roll i förskolan : Rutiner, förutsättningar och hinder utifrån förskollärares perspektiv.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Förskollärare; Förutsättningar; Sömn; Vila; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : För att på bästa möjliga sätt kunna möta barns behov i förskolan förutsätter det att verksamheten präglas av både lek, omsorg och undervisning. Omsorg sammanfattas som alla handlingar och aktiviteter som är av vårdande karaktär och där är vilan ett tydligt exempel. LÄS MER

 3. 3. Barn till undsättning - när en hjältes agenda inte håller : En kritisk diskursanalys av politiska policydokument och samhälleliga (kon)texter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anneli Edland; Pernilla Crusenvinge; [2020]
  Nyckelord :barn; barndom; utbildning; hållbar utveckling; social hållbarhet; formgivningsprocess; subjektifiering; socialisering; kvalificering;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som avsikt att med argumentation för barnets bästa i centrum, kritiskt granska utbildningskraven för hållbar utveckling, implementeringen av demokratiska värderingar samt de mänskliga rättigheterna inom förskolan, i relation till politiska policydokument utgivna av myndigheter som har en direkt påverkan på barndom. De utvalda dokumenten har genomgått en kritisk diskursanalys med socialkonstruktionismen som vetenskapsteoretisk utgångspunkt och med en barndomssociologisk ansats och den forskningsfråga som ämnas besvaras lyder: Hur påverkar nyckeltexternas riktlinjer utbildningen för hållbar utveckling och den moderna barndomen? Resultatet visar att det finns en diskursiv barndom med högre krav på det enskilda barnet än vad som vid första anblick är synligt, på grund av granskade policy dokument. LÄS MER

 4. 4. Förskolan som ska inkludera alla : En studie om pedagogers erfarenheter och kunskaper om barn i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefin Englund; [2020]
  Nyckelord :Children in need of support; Preschool; Preschool teacher; Inclusion; Educator; Pedagogy; Special education; Barn i behov av stöd; Förskola; Förskolläre; Inkludering; Pedagog; Pedagogik; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger inom förskolan beskriver inkludering av barn i behov av stöd. Hur pedagogen ser på sitt uppdrag att inkludera alla barn i förskolan? Hur kan pedagogen lyfta sig själv och samtidigt ge andra i sin omgivning kunskaper kring barns behov av stöd? På vilket vis kan den kompetenta pedagogen se barnet med behov av stöd? Som metod har jag valt att göra en kvalitativ studie genom intervjuer. LÄS MER

 5. 5. -För barnets bästa : En kvalitativ studie av professionellas syn på riktlinjer och hantering av den emotionella balansen i arbetet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Andersson; Ida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Child abuse; guidelines; collaboration; emotional balance; Barnmisshandel; riktlinjer; samverkan; emotionell balans;

  Sammanfattning : Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsansats vars syfte var att öka förståelsen hur socialsekreterare och förskollärare förhåller sig till riktlinjerna i sitt handlande. Vidare ville vi se hur de hanterar den emotionella balansen i sin professionella roll. LÄS MER