Sökning: "barnets språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden barnets språkutveckling.

 1. 1. Högläsning och språkutveckling : En studie om högläsning på förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Carola Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; Barnlitteratur; Förskola; Boksamtal; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur förskollärare arbetar med högläsning i barngrupper avseende språkutveckling. Detta för att ta reda på hur förskollärarna kopplar högläsningen och boksamtalet till arbetet med barns språkutveckling. Detta är en kvalitativ intervjustudie om fyra förskollärares perspektiv angående detta. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet och musik i förskolan : Att använda musik som ett redskap för att främja flerspråkiga barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Julia Andersson; Maria Södergren; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; språkutveckling; musik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vårt syfte är att undersöka hur musik kan användas som ett redskap för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Syftet är även att undersöka vilka möjligheter flerspråkiga barn får till att stimulera sin språkutveckling genom musik. LÄS MER

 3. 3. HÖGLÄSNING OCH BOKSAMTAL I FÖRSKOLAN : För möjliggörndet av barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Dikert; Lisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Boksamtal; förskola; högläsning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur några förskollärare beskriver arbetet med högläsning och boksamtal i relation till att gynna barns språkutveckling. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes i denna kvalitativa studie med målsättningen att skapa en bild av förskollärarnas perspektiv på läsmiljön i förskolan och hur högläsning och boksamtal blir en del av förskolans läsmiljö riktat mot att främja barns språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Ett interkulturellt förhållningssätt och synliggörande av mångkulturellt arbete i förskolan : Förskollärares förhållningssätt och inomhusmiljöns betydelse för barn med annat modersmål än svenska i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jon Jonsson; Erika Sundelin Joas; [2019]
  Nyckelord :Förskola; pedagoger; interkulturell; språk; mångkulturell och förhållningssätt;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan lpfö18 (2018) skrivs det fram att ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska”. Detta citat är utgångspunkten i studiens syfte vilket är att bidra med kunskap om några förskollärares förhållningssätt i relation till flerspråkiga barns språkutveckling och inomhusmiljöns betydelse för detta. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklingen hos flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarnas erfarenheter och tankar i arbetet med flerspråkiga barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Andra Ranca; [2019]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; modersmål; identitet; språkutveckling; stöttning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskolan kan vara en stöttande arena för flerspråkiga barn och dess betydelse för barnets språkutveckling. För att kunna undersöka detta har kvalitativa intervjuer med förskollärare utförts på två olika förskolor. LÄS MER