Sökning: "barnets vilja"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden barnets vilja.

 1. 1. TINGENS RÖST OCH HANDENS ARBETE

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ylva Forsberg; [2020-06-17]
  Nyckelord :Montessori; praktiska vardagssysslor; praktiska vardagsövningar; Practical Life; Vygotskij; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka Montessoripedagogikens bakgrund och Montessoris ursprungliga syfte med praktiska vardagssysslor. Vidare studerades de praktiska vardagsysslornas utveckling, samt hur arbetet med dem gestaltar sig i nutidens montessoriförskolor och vilken betydelse de anses ha för barnen. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av en förälder : En analys av barnperspektivets manifestation i LVU domar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jacqueline Cano; Olivia Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Få ämnen är så omdiskuterade som socialtjänstens arbete med barn. Den kritik som ofta förekommer i samhällsdebatten är riktad mot myndigheter som inte vidtagit nödvändiga åtgärder för barn som farit illa. LÄS MER

 3. 3. Rättighetsbäraren - en analys av lagstiftarens barnsyn när hänsyn ska tas till barnets vilja i mål om vårdnad, boende och umgäng

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carolina Lindén; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; barnkonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnkonventionen fick i januari 2020 status av lag i den svenska rätten eftersom lagstiftaren inte anser att den tidigare fått tillräckligt genomslag i tillämpningen. Barn har sedan länge behandlats som skilda från och underordnade vuxna. Barns underordning är antagligen den minst ifrågasatta maktordningen i samhället. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av barnets vilja i verkställighetsmål i teori och praktik - ett område i behov av förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Miller; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; barnets vilja; verkställighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett avgörande om vårdnad, boende och/eller umgänge som inte följts kan verkställas enligt 21 kap. föräldrabalk (FB), förutsatt att det inte är oförenligt med barnets bästa. I sådant fall kan beslutet förenas med tvångsmedel i form av vitesföreläggande eller polishämtning. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors upplevelser av att söva oroliga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Astrid Bolmvall; Cecilia Mossberg; [2020]
  Nyckelord :nurse anaesthetist; experiences; anxiety; children; moral distress; anestesisjuksköterska; upplevelser; oro; barn; värdekonflikt;

  Sammanfattning : Att söva barn kan vara en utmaning för anestesisjuksköterskan då barn ofta är oroliga inför en operation. Oron kan orsaka lidande hos barnet och väcka ett medlidande hos anestesisjuksköterskan vilket kan orsaka en värdekonflikt mellan önskan att respektera barnets ovilja att sövas och viljan att hjälpa barnet. LÄS MER