Sökning: "barnfetma skola"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden barnfetma skola.

 1. 1. Skolsköterskors upplevelse av kommunikation med barn och vårdnadshavare om barnets övervikt eller fetma

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Lundström; Felicia Nordström; [2020]
  Nyckelord :Barn; Fetma; Kommunikation; Skolsköterskor; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnfetma rapporteras vara ett av de största världsomfattande folkhälsoproblem som finns i nutid. Skolsköterskan med uppdrag att arbeta hälsofrämjande träffar samtliga elever på en skola med ansvar att sätta in åtgärder till barn med ohälsosam vikt. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitets påverkan på elevers lärande och klassrumsklimat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Jönsson; [2018]
  Nyckelord :aerob träning; fysisk aktivitet; klassrumsklimat; kognitiv utveckling; koncentration; lärande; SO-ämnena; stress;

  Sammanfattning : Barnfetma är ett av de största folkhälsoproblemen i detta århundrade och svenska barn blir mer stillasittande. Med hjälp av fysisk aktivitet kan barnen få en bättre hälsa samtidigt som det gynnar deras kognitiva utveckling. LÄS MER

 3. 3. Skolmatslyftet : En kvantitativ studie om elevers hälsobeteenden

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emelie Johansson; [2015]
  Nyckelord :kost; hälsa; socker; skola; fysisk aktivitet; skolmat;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att utvärdera effekter av interventionen skolmatslyftet, gällande elevernas hälsovanor, jämfört med en kontrollgrupp med ett "vanligt" skolmatsalskök. För att få en bild över elevernas upplevda psykiska, fysiska och sociala välbefinnande ställdes även frågor rörande det allmänna hälsotillståndet. LÄS MER

 4. 4. Barn med övervikt och fetma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Nina Ahlqvist; [2007]
  Nyckelord :Barn; vanor; Övervikt; skola;

  Sammanfattning : Examensarbetet inriktar sig på att undersöka föreställningar och idéer om dagens mat- och motionsvanor. Syftet är att undersöka hur media med fokus på Dagstidningar, Lärarnas tidning och Socialstyrelsens rapporter talar om ämnet barn med övervikt och barnfetma. LÄS MER

 5. 5. Barn med övervikt och fetma- förebyggande och behandlande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jenny Magnusson; [2003]
  Nyckelord :barnövervikt; barnfetma; förebyggande arbete; behandling; samarbete; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att uppmärksamma en del av det arbete som görs för överviktiga barn och ungdomar i samhället. Den frågeställning jag vill ha svar på är hur skola, sjukvård och idrottsrörelsen arbetar för att förebygga riskerna att allt fler drabbas av övervikt och fetma, hur de behandlar barn och unga med fetma. LÄS MER