Sökning: "barnfetma socialt arbete"

Hittade 1 uppsats innehållade orden barnfetma socialt arbete.

  1. 1. ”Det berör själen och hjärtat, och kroppen också, det sitter ju ihop” – En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers uppfattningar om barnfetma –

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Emma Pettersson; Kristin Bjerså; [2009-08-31]
    Nyckelord :Barnfetma; skolkuratorer; reflexivitet; medikalisering; stigma;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka skolkuratorers uppfattningar av, inställningar till och föreställningar om barnfetma och barn med övervikt. Följande frågeställningar användes för att besvara syftet: Hur beskriver skolkuratorerna arbetet som bedrivs omkring barn med fetma och övervikt? Vilka psykosociala konsekvenser får fetma och övervikt för barn?Studien är en deskriptiv, kvalitativ intervjustudie. LÄS MER