Sökning: "barngrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade ordet barngrupp.

 1. 1. Är ute lika bra som inne? : om utevistelsen på förskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Therése Fors; Therése Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Fri lek; lärarledd aktivitet; utomhuspedagogik; utomhusdidaktik; förskolegården; utemiljö;

  Sammanfattning : Denna studie har riktat sig till ett stort antal pedagoger som arbetar i barngrupp på förskola i Sverige. Undersökningens mål är att undersöka hur stor del av dagen barnen tillbringar på den inhägnade gården samt hur ofta det förekommer planerad lärarledd aktivitet utomhus respektive inomhus? Vidare så är undersökningens mål att få fram vad respondenterna anser vara det huvudsakliga syftet med utomhusvistelse på förskolan. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om arbetet med barns kamratkulturer i förskolan : att skapa samhörighet i barngrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Wallin Hännikäinen; Matilda Olsson; [2019]
  Nyckelord :Kamratkulturer; utanförskap; goda relationer; delaktighet; förebild;

  Sammanfattning : I dagens samhälle går nästan alla barn i åldern 1–5 år i förskolan. Det innebär att de kommer möta många andra individer från olika kulturer och sammanhang under deras vardag. LÄS MER

 3. 3. Barns inflytande och delaktighet i placering av material : En kvalitativ studie utifrån barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Estefanie Barrera Espinoza; Heidi Hansen Blomgren; [2019]
  Nyckelord :barns perspektiv; inflytande; delaktighet; inomhusmiljö; material;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om hur barn upplever inflytande och delaktighet i placering av material samt undersöka barns handlingsutrymme i relation till förskolans inomhusmiljö. Metoden som använts är gruppintervjuer med barn i åldrarna fem och sex år. Det utfördes fem gruppintervjuer med sammanlagt sjutton barn. LÄS MER

 4. 4. Att möta flerspråkighet i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Jönsson; Jonathan Ringström; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; flerspråkig undervisning; förskola; förskollärare; modersmål; undervisning;

  Sammanfattning : Sverige är ett mångkulturellt samhälle där det talas många olika språk och trots den språkliga mångfalden sker enligt (Cummins, 2017) undervisningen på svenska. Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare arbetar med flerspråkighet utifrån läroplanens undervisningsbegrepp. LÄS MER

 5. 5. Preschool children´s meeting with literacy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jesenka Sehic Musinovic; Florije Zeqiri Fejzullahi; [2019]
  Nyckelord :Literacy; emergent literacy; sociokulturellt perspektiv; barns literacyhistoria; högläsning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka metoder och arbetssätt förskollärare förhåller sig till för att främja barns språkutveckling genom läsning i förskolan. Denna studie görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv och baserar sig på grundtesen att människors interaktion, möten med varandra, är betydelsefullt för hur språkinlärning och lärandet sker i samspelet med andra i olika situationer och med olika verktyg. LÄS MER