Sökning: "barngrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 366 uppsatser innehållade ordet barngrupp.

 1. 1. En likvärdig förskola : En kvalitativ studie om förskollärare och rektorers arbete för att skapa en likvärdig förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sofie Hellkvist; Josefine Löfgren; [2022]
  Nyckelord :likvärdig; förskola; kvalité; personaltäthet; barngrupp;

  Sammanfattning : I vår studie vill vi bidra med kunskap om hur rektorer och förskollärare arbetar för att skapa en likvärdig förskola. I läroplanen för förskolan finns det inga konkreta riktlinjer om hur arbetet ska gå till för att skapa en likvärdig förskola för alla barn. LÄS MER

 2. 2. Lika för alla eller rättvist för individen? : En studie om förskollärares syn på begreppen rättvisa, likvärdighet och likabehandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Lina Skalleberg; Sanna Linde; [2022]
  Nyckelord :Barn i behov av stöd; förskola; förskolepedagog; förskollärare; individuella förutsättningar; lika villkor; likvärdighet; omsorgsetik; relationell pedagogik; relationellt materiellt perspektiv; rättvisa;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ empirisk undersökning där fem förskollärare tillfrågas kring sina synsätt på begreppen rättvisa, likvärdighet och likabehandling i förskolekontext, samt hur de upplever att barn som agerar utanför förskolans normer kan påverka deras möjligheter att ge stöd till resterande barngrupp. Studien rör sig inom forskningsområdena barndomssociologi, specialpedagogik och omsorgspedagogik. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation, mer än bara ord : En kvalitativ studie om hur förskollärares närvaro kommer till uttryck i dialogen med barn på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Närvaro; dialog; förskollärare; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärares närvaro kommer till uttryck i dialogen med barnen. Studien innefattade en kvalitativ forskningsansats med en teoretisk utgångspunkt i relationell pedagogik. Studien bygger på en mikro-etnografisk studie där både observationer och samtal med förskollärare har genomförts. LÄS MER

 4. 4. Lekens betydelse för barn med autism : En studie om lek som arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ingela Persson; [2022]
  Nyckelord :Autism; Handledning; Lek; Lekgrupper; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Persson, Ingela (2021). Lekens betydelse för barn med autism, en studie om lek som arbetssätt. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Genuspedagogik : En kvantitativ studie om ett normkreativt arbete i förskolans utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kajsa Persson; [2022]
  Nyckelord :Förskola; bemötande; normer; genus; familjekonstellationer; miljö;

  Sammanfattning : Studien syftade till att bidra med kunskap om hur förskolepersonal arbetar med genuspedagogik och normkreativt i förskolan. Detta har studerats ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Studien utgick ifrån en kvantitativforskningsansats i form av enkätundersökning. LÄS MER