Sökning: "barnkonvention och svensk lagstiftning"

Visar resultat 6 - 10 av 13 uppsatser innehållade orden barnkonvention och svensk lagstiftning.

 1. 6. Kontaktprincipen och kontinuitetsprincipen vid vårdnadstvister - Rättsutvecklingen och en jämförelse med FN:s barnkonvention

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Orava; [2014]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk lag stadgas att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB). Barnets bästa är en viktig, övergripande princip, men den är svår att definiera och domstolen måste därför göra en individuell bedömning i varje enskilt fall. LÄS MER

 2. 7. Religionsfrihet - ej en rättighet för barn?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Helena Westöö; [2014]
  Nyckelord :public international law; barnrätt; religionsfrihet; folkrätt; EKMR; FN:s Barnkonvention; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta arbete tar sikte på barnet och dess rätt till religionsfrihet. Svensk och internationell lagstiftning stadgar en allmän rätt till religionsfrihet och frågan hanteras här huruvida denna frihet även tillfaller barn. LÄS MER

 3. 8. Surrogatarrangemang i ett rättighetsperspektiv - vem har rätt till vad och vem har rätt till vem?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Rosberg Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :surrogat; surrogatmoder; surrogatmödraskap; moderskap; EKMR; barnkonventionen; barnets bästa; assisterad befruktning; surrogacy; surrogate; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Äger varje person rätt att bli förälder? Även om inte staten kan sägas vara skyldig att erbjuda behandling för att avhjälpa barnlöshet kan människor, efter känsla, resonera kring denna frågas rimlighet. Oavsett inställningen är en intressant följdfråga; i så fall till vilket pris? När man talar om surrogatarrangemang är det ofta just pris som på något sätt kommer på tal. LÄS MER

 4. 9. ”Det är i alla fall ett steg på vägen…” - En kvalitativ intervjustudie om socialtjänstens förutsättningar att samtala med barn utifrån 11 kap. 10 § SoL

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

  Författare :Charlotta Hedh; Hanna Sjögren; [2011]
  Nyckelord :barnavårdsutredningar; socialtjänstlagen; barnperspektivet; barnkonventionen; lojalitetskonflikt; rättssäkerhet; föräldrabalken; rättssociologi;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka socialtjänstens förutsättningar att samtala med barn inom ramen för barnavårdsutredningar. Studiens utgångspunkt är att undersöka socialsekreterares upplevelser av de potentiella effekter som den lagändring som trädde ikraft den första augusti 2010 kan ha medfört i det praktiska barnavårdsutredande arbetet. LÄS MER

 5. 10. "Jag visste inte alls vad som hände. En dag sa dom att jag skulle åka bort." : En fallstudie om tre ungdomars upplevelse av delaktighet kring en familjehemsplacering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Rinzén Eliasson; Matilda Gregorsson; [2010]
  Nyckelord :familjehemsplacering; delaktighet; utredning; BBIC; barnkonvention;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: I denna studie har vi intervjuat tre ungdomar om deras upplevelse av delaktighet i arbetsprocessen kring en familjehemsplacering. Syftet var att undersöka hur ungdomarna upplevt att deras åsikt och vilja uppmärksammats. LÄS MER