Sökning: "barnkonventionen i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden barnkonventionen i skolan.

 1. 1. Den religiösa friskolan och de mänskliga rättigheterna. : En studie om religionsfrihetens gränser och om konfessionell skola går att rättfärdiga utifrån de mänskliga rättigheterna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Nora Monier; [2019]
  Nyckelord :Barnkonventionen; den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna; barnets autonomi; paternalism och religionsfrihet;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en analys om religionsfrihetens gränser och om konfessionell skola går att rättfärdiga utifrån de mänskliga rättigheterna. Syftet med studien har varit att problematisera religiösa friskolor som vilar på konfessionell grund, i förhållande till de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Barnkonventionen blir Svensk lag : En studie som undersöker de förväntade förändringarna

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Thorén; [2019]
  Nyckelord :Incorporation of the Convention on the Rights of the Child; clarification of children s rights; children as carriers of rights; political liability relief and a change of peoples vision; Inkorporering av barnkonventionen; insatser för inkorporering av barnkonventionen; tydliggörande för barnens rättigheter; barn som rättighetsbärare; politisk problemdumpning och synvända;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka förändringar som förväntas av en inkorporering av Förenta Nationernas barnkonvention i svensk lagstiftning. Sveriges riksdag röstade sommaren år 2018 igenom regeringens förslag om att inkorporera barnkonventionen, vilket innebär att konventionen blir svensk lag. LÄS MER

 3. 3. Vi ungdomar har också åsikter att säga : En fenomenografisk analys av ungdomars perspektiv på delaktighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Susanna Holm; Klara Laago; [2018]
  Nyckelord :Participation; children’s rights; adolescents; influence; participation ladder; Sweden; delaktighet; barns rättigheter; ungdomar; samhällspåverkan; delaktighetstrappa; Sverige;

  Sammanfattning : Alla barn har enligt barnkonventionen rätten att tillåtas att fritt uttrycka sina åsikter. Därtill åligger det samhället ett ansvar att ta tillvara på de ungas engagemang och lyssna till deras synpunkter, idéer och förslag. LÄS MER

 4. 4. Vad säger forskning om hur barnkonventionen synliggörs i svensk skola?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kicki Fredricson; Tilda Iván; [2018]
  Nyckelord :skola; rättighetsinnehavare; undervisning; samhällsdidaktik; deltagande; värdepedagogik; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på forskning kring frågeställningen: Vad säger forskning om hur barnkonventionen synliggörs i svensk skola? Arbetet är riktat till framtida och nutida pedagoger för att öka medvetandet om hur barnkonventionen gör sig synlig i skolan utifrån värdegrund och värdepedagogik. Vi presenterar också forskning kring samhällsdidaktiken och so-ämnenas betydelse för barns rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Nolltolerans : Svenska grundskolors ansvar vid kränkande behandling och mobbning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lina Ihrsén; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; skola; barn; elever; skolverket; skolinspektionen; skollagen; barnkonventionen; läroplan; ansvar; skyldigheter;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att undersöka skolans ansvar och skyldigheter vid fall av kränkande behandling och mobbning. Detta har gjorts genom att studera och analysera doktrin och lagstiftning, enligt den rättsdogmatiska metoden. Slutsatser har därefter kunnat dras utifrån uppsatsens innehåll. LÄS MER