Sökning: "barnkonventionen i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden barnkonventionen i skolan.

 1. 1. Nolltolerans : Svenska grundskolors ansvar vid kränkande behandling och mobbning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lina Ihrsén; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; skola; barn; elever; skolverket; skolinspektionen; skollagen; barnkonventionen; läroplan; ansvar; skyldigheter;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att undersöka skolans ansvar och skyldigheter vid fall av kränkande behandling och mobbning. Detta har gjorts genom att studera och analysera doktrin och lagstiftning, enligt den rättsdogmatiska metoden. Slutsatser har därefter kunnat dras utifrån uppsatsens innehåll. LÄS MER

 2. 2. Om, genom och för mänskliga rättigheter : Sjätteklassares tal om mänskliga rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Matilda Hultgren; [2018]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Barnkonventionen; Undervisning; Läroplan; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad som framträder i talet hos elever i årskurs 6 när de talar om mänskliga rättigheter utifrån tre perspektiv om, genom och för. Studien fokuserar på ämnet samhällskunskap där elever ska få undervisning om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. LÄS MER

 3. 3. Vad säger forskning om hur barnkonventionen synliggörs i svensk skola?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kicki Fredricson; Tilda Iván; [2018]
  Nyckelord :skola; rättighetsinnehavare; undervisning; samhällsdidaktik; deltagande; värdepedagogik; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på forskning kring frågeställningen: Vad säger forskning om hur barnkonventionen synliggörs i svensk skola? Arbetet är riktat till framtida och nutida pedagoger för att öka medvetandet om hur barnkonventionen gör sig synlig i skolan utifrån värdegrund och värdepedagogik. Vi presenterar också forskning kring samhällsdidaktiken och so-ämnenas betydelse för barns rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Elevinflytande och delaktighet vid samtal om extra anpassningar : En analys av samtal mellan några gymnasieelever och specialpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simone Johansson; [2017]
  Nyckelord :Communication; dialogue; participation; influence; power; special needs; documentation; school adjustments; Kommunikation; Dialog; Delaktighet; Inflytande; Makt; Särskilda behov; Dokumentation; Extra anpassningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter några gymnasieelever med språkproblematik inom språk, läs- och skrivområdet ges att påverka och komma till tals vid samtal om extra anpassningar. För att fördjupa och tydliggöra studiens syfte har följande fem frågeställningar använts: Hur delaktiga är eleverna i utformandet av de extra anpassningarna? Hur stort talutrymme har eleverna i samtalen? Vilka språkliga signaler sänder lärarna och eleverna ut i samtalen och hur påverkar det delaktigheten och resultatet? Vilka möjligheter har eleverna att påverka utformningen av de extra anpassningarna? Och hur påverkar val av dokumentationsmetod elevernas möjlighet till inflytande?   Forskningsmetoden som har använts i studien är ljudinspelningar av samtal rörande extra anpassningar mellan sex gymnasieelever och tre specialpedagoger. LÄS MER

 5. 5. Vart vill vi? : ridskoleelevers och ridlärares olika målbilder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Karin Moberg Granström; [2017]
  Nyckelord :goal; riding; pupil; instructor;

  Sammanfattning : Where to? - Riding pupils and instructors various goal perspectives Background: The importance of goal setting is widely spread amongst psychology, pedagogy, and even sports research. At riding schools, the group is the focus point, which can lead to the personal goal of the individual being overshadowed. LÄS MER