Sökning: "barnkultur i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden barnkultur i förskolan.

 1. 1. Populärkultur i förskolan? : En studie om hur populärkulturen kan förstås och problematiseras i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Agnes Gunnarsson; Isabelle Sjölund; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; populärkultur; barns kultur; barnkultur; identitet; subjektskapande; habitus; kapital;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om populärkulturens plats i förskolan genom att synliggöra och diskutera vad sex förskollärare uttrycker om populärkultur. Tidigare forskning visar att populärkulturen ej får ta särskilt stor plats inom förskolan, framför allt då populärkultur problematiseras och det finns en strävan efter den så kallade finkulturen inom förskolan. LÄS MER

 2. 2. Man behöver superkrafter för att kunna skapa : Digitala gåturers åskådliggörande av barns möjligheter till skapande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Fjellvik; Beatrice Hallgren; [2020]
  Nyckelord :Preschool; children s culture; childhood sociology; childhood geography; digital walks; children s perspective; children s places; children s own free creatings; aesthetics; Förskola; barnkultur; barndomssociologi; barndomsgeografi; digitala gåturer; barns perspektiv; barns platser; eget fritt skapande; estetik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om barn i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter har möjlighet till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet i förskolans utbildning samt om de utifrån läroplanen ges tid, rum och ro till eget skapande. Studien syftar till att undersöka hur barn åskådliggör sina möjligheter till eget/fritt skapande, vilket skapande som barnen anser vara viktigt och vad de väljer att framhäva samt i vilken form skapandet tar sig uttryck. LÄS MER

 3. 3. ”Det ska se fint ut när föräldrarna kommer” : En kvalitativ studie om dans i förskolan mellan modest barnkultur och marknadsorienterad populärkultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sedaghatalvar Aylar; Emilia Rylko; [2019]
  Nyckelord :Estetiska innehåll; dans; dansaktiviteter; medierande verktyg; medierande handling; stöttning; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på dans som en estetisk uttrycksform. Studiens övergripande syfte är att skapa större förståelse för yngre barnens dansaktiviteter i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Utifrån det blir vårt syfte att synliggöra de estetiska innehållen i yngre barns dansaktiviteter i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Fläskkorvsmetodiken : Progressiva pedagogiska idéer kring barn, musik och kreativitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Petersson; [2016]
  Nyckelord :barnkultur; barnmusikverksamhet; barnperspektivet; musik i förskolan; musikpedagogik; progressiv pedagogik; reformpedagogik; fläskkorv;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie av de pedagogiska idéer som legat till grund för barnmusikverksamheten ”Farbror Fläskkorvs Musikverkstad”. Verksamheten bedrevs huvudsakligen i Stockholms innerstad mellan 1985 och 2007 och tusentals förskole- och fritidshemsbarn har kommit i kontakt med den. LÄS MER

 5. 5. ”Här leker vi inte pang pang Lucky Luke!” : Om pedagogers ambivalens till populärkultur i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Ritari; Diana Hussein; [2015]
  Nyckelord :Popular culture; preschool; children s culture; socio- cultural; teachers values; Populärkultur; förskola; barnkultur; sociokultur; pedagogers värderingar;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine teachers' approach to popular culture in preschool. The questions we want answered are: What approach do educators have to popular culture in preschool and what underlies that approach? Is there a high - and low culture in preschool? If educators bring popular culture into the preschool, how then is it used? Do children’s culture influence everyday life in preschool? We have employed qualitative methods to seek answers to our questions. LÄS MER