Sökning: "barnmisshandel"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet barnmisshandel.

 1. 1. Riskbedömningar, våld och barnets bästa. En studie av vårdnadsprocessens riskbedömningar vid fall av våld, sekretessmarkering och skyddat boende.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hillevi Dahlin Kretz; [2018-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn i vårdnadstvister lider ökad risk att utsättas för barnmisshandel och upp emot 84 % av barnen i vårdnadstvister har utsatts för våld eller övergrepp. Vikten av att hantera våld i nära relation är därmed av central betydelse vid hanteringen av vårdnadsprocesser. LÄS MER

 2. 2. "Förresten vågade jag inte tala med någon om det som hänt." : En studie om barn som varit utsatta för barnmisshandel och deras copingstrategier vid myndighetskontakter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Johansson; Caroline Ernestrand; [2018]
  Nyckelord :child abuse; autobiography; coping; public authority contact; barnmisshandel; självbiografi; coping; myndighetskontakt;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to find a deeper understanding of how children who are exposed to child abuse cope and how it affect the contact between them and the public authority. Method: It is a qualitative study and the autobiographies are analyzed with a hermeneutic science theory. LÄS MER

 3. 3. Samverkan i skarpt läge : En studie om samverkan i ett Barnahus samrådsgrupp, där skyldigheter möter möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Madeleine Sjöberg Rosén; [2018]
  Nyckelord :Barnahus; samråd; myndighetssamverkan; teamframträdande; samverkansfaktorer; handlingsutrymme; jurisdiktion; barnmisshandel; övergrepp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnahus är en verksamhet där myndigheter samverkar runt barn/unga och familj, då barn har farit eller riskerar att fara illa. Medverkande myndigheter är i detta fall socialtjänst, polis, åklagare samt barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER

 4. 4. “I SVERIGE HADE DET HÄR KLASSATS SOM BARNMISSHANDEL”. EN KVALITATIV STUDIE OM BOENDEPERSONALS INTEGRATIONSARBETE MED ENSAMKOMMANDE BARN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Möller; Carolina Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Asylprocess; boendepersonal; ensamkommande barn; Hvb-hem; integrationsprocess; Asylum process; Hvb-homes; integration process; staff accommodation unaccompanied children;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur boendepersonal på Hvb-hem (hem för vård och boende) arbetar för att integrera ensamkommande barn i samhället. För att få information till studien har vi intervjuat sju personer som arbetar på olika Hvb-hem. LÄS MER

 5. 5. Att orosanmäla vid misstanke om att barn far illa : En litteraturstudie om vad som påverkar sjuksköterskor i beslutet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Frost; Karin Grip; [2018]
  Nyckelord :barn som far illa; försummelse; barnmisshandel; anmälningsplikt; orosanmälan; sjuksköterska; påverka; beslut;

  Sammanfattning : I Sverige far tusentals barn illa varje år till följd av misshandel eller andra missförhållanden. Detta trots att alla barn har rätt till trygga uppväxtförhållanden. LÄS MER