Sökning: "barnomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet barnomsorg.

 1. 1. "Dom bara tror att jag vill ta deras barn" : En hermeneutisk studie om socialtjänstens arbete med barn och unga 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ilona Braham; Zhiyan Javanmiri; [2021]
  Nyckelord :Socialarbetare; Etiska dilemman; Professionell etik; Moral; Barnomsorg sociala tjänster; Omhändertagande av barn; Socialtjänsten; socialsekreterare; hermeneutik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker socialsekreterarnas upplevelser kring svåra beslut rörande barn och unga, i relation till den professionella etiken och personliga moralen. Ambitionen var att genom vår studie ge en ny kunskap och ökad förståelse kring socialsekreterarnas syn och upplevelser gällande den professionella etiken och personliga moralen vid beslutsfattande. LÄS MER

 2. 2. ”SÅDAN FAR, SÅDAN SON”. En undersökning om mäns attityder till barnomsorg i EU28 samt inom olika välfärdsregimer i Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Lundin; [2020-03-03]
  Nyckelord :EU; Welfare states; Attitudes; Childcare;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study men´s attitudes towards childcare in different ages in EU as well as in Esping-Andersen's different welfare state models. The aim of this essay is to study if men´s attitudes towards childcare depends on their age in EU. LÄS MER

 3. 3. Vila och rekreation i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sabina Larsson; Lina Skoog; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; fritidshem; miljö; pragmatism; rekreation; subjekt; vila;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att barn är stressade inom barnomsorg och att bland annat kvaliteten på verksamheten kan vara av betydelse (Sims, Guilfoyle & Parry, 2006). I läroplanen för fritidshemmet står det skrivet att: “Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande” (Skolverket, 2018, s. LÄS MER

 4. 4. Varför gjorde du ingenting? En kvalitativ studie om anmälningsplikten i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Andrea Klasson; Karolina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :child neglect; obligation to report; organizational theory; preschool.; förskola; anmälningsplikt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur anställda inom förskolan förhåller sig till anmälningsplikten. Med en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer tar vi reda på hur anställda i förskolan resonerar kring anmälningsplikten, hur de i praktiken förhåller sig till att anmäla samt om det finns några specifika rutiner. LÄS MER

 5. 5. Hur hittar jag biten som saknas i mitt livspussel? : En kvalitativ studie om balansen mellan arbetsliv och privatliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marina Axelsson; Linnéa Dansdotter; [2020]
  Nyckelord :barnomsorg; kvinnor; deltid; krav; arbetsliv; privatliv; balans;

  Sammanfattning : Följande studies syfte är att undersöka vilka möjligheter och hinder som deltidsanställda kvinnor inom den kommunala barnomsorgen upplever att de har till att kunna öka sin sysselsättningsgrad till en heltidsanställning. Det är ett aktuellt ämne idag eftersom det redan idag råder brist på utbildad personal inom förskoleverksamheten. LÄS MER