Sökning: "barnperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 574 uppsatser innehållade ordet barnperspektiv.

 1. 1. Fysisk aktivitet : En studie om rörelse i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Carolin Larsson; Therese Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Förskola; Miljö och pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra om pedagoger planerar rörelsestunder för barnen samt i vilka miljöer de gör det. Vi har arbetat inom förskolans verksamhet omkring 20 år och upplever att fysik aktivitet/ rörelse har getts mindre fokus på senare tid. LÄS MER

 2. 2. The elephant in the room - A qualitative study about the child representative work in the adult psychiatry

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Mårtensson; Klara Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Adult psychiatry; Child representative; Child as relatives; Child perspective; Mental illness;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och få en bättre förståelse för hur barnombuden inom vuxenpsykiatrin arbetar med barnperspektivet och hur barnombuden uppfattar sina möjligheter och begränsningar i att uppmärksamma barn som anhöriga inom vuxenpsykiatrin. Studien inriktar sig på Region Skånes barnombud och studiens empiriska material bygger på sex semistrukturerade intervjuer med barnombud runt om i Skåne. LÄS MER

 3. 3. Barnet i det dolda : En studie av barnets bästa i vårdnadstvister där uppgifter om missbruksproblematik hos föräldrar förekommer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Brandt; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; missbruk; barnperspektiv; vårdnadstvist; risken för att barnet far illa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den fysiska och materiella miljön för de yngsta barnen. : En observationsstudie av de yngsta barnens tillgång till miljöer och material i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Caroline Enqvist; Nina Henriksson; [2019]
  Nyckelord :förskola; miljö; yngsta barnen; material; barnperspektiv och barns perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskolans fysiska miljö är utformad utifrån de yngsta barnen och vilka material barnen har tillgång till. Fokus har legat på att genom observationer kartlägga miljöer och material på fyra förskolor i en mellanstor stad i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Att hjälpa till självförsörjning – ett socialsekreterarperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Soy Falk; [2018-07-17]
  Nyckelord :Socialbidrag; självförsörjning; socialsekreterare; handlingsutrymme; tid;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats (15 hp) är att undersöka socialsekreterarnas bild av hur de kan medverka till att hjälpa den enskilde klienten till självförsörjning. Den första frågeställningen rör själva arbetet. LÄS MER