Sökning: "barnperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 824 uppsatser innehållade ordet barnperspektiv.

 1. 1. Det är olyckligt att det har blivit business av familjehemsplaceringar. : En kvalitativ intervjustudie om privatiseringen av familjehemsplaceringar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Björklund; Sofia Wallbom; [2023]
  Nyckelord :Consultant-supported family homes; private actors; children’s perspective; follow-up work; New Public Management; development ecological theory; foster homes.; Konsulentstödda familjehem; privata aktörer; barnperspektiv; uppföljningsarbete; New Public Management; utvecklingsekologisk teori; familjehem.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien, som grundar sig i en kvalitativ ansats, är att genom semistrukturerade intervjuer få uppfattning om vilka positiva och negativa aspekter det finns med privatisering av barn- och ungdomsvård. Dessutom grundar sig studien på att upptäcka socialarbetare upplevda skillnader i uppföljningsarbetet hos kommunalt utredda familjehem respektive konsulentstödda familjehem. LÄS MER

 2. 2. "Det här är ju vårt arbete - att man går in i en roll liksom" En studie om socialsekreterares erfarenheter av det emotionella arbetet inom utredning barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Saga Simonsson; Louise Ekerholm; [2023]
  Nyckelord :Emotional labor; professional role; collegiality; child perspective; social secretary Emotionellt arbete; professionell roll; kollegialitet; barnperspektiv; socialsekreterare; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, the child perspective in social services has become greater and more acknowledged over the years. Today, social services have a child perspective in which the children's best always should be the main issue in an investigation. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers policy enactment av läroplanen och barnkonventionen : - utifrån barns delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Clara Söderblom; Maria Hermansson; [2023]
  Nyckelord :Child perspective; Children’s perspective; Convention on the rights of the child; Curriculum; Influence; Policy enactment; Barnkonventionen; Barnperspektiv; Barns perspektiv; Inflytande; Läroplanen; Policy enactment;

  Sammanfattning : Pedagogers förhållningssätt och barnsyn kan ge olika kvalitéer på utbildningen i förskolan. Detta kan leda till risker som går mot ökad segregation och ett socialt ojämlikt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Presumtionsreglernas vara eller icke vara. En studie om de föräldraskapspsrättsliga presumtionsreglernas relevans i dagens samhälle med utgångspunkt i grunden för reglerna samt principen om barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Siling; [2022-02-04]
  Nyckelord :Rättsligt föräldraskap; Fastställande av rättsligt föräldraskap; Faderskap; Föräldraskap; Faderskapspresumtion; Föräldraskapspresumtion; Äktenskap; Sambo; Barnkonventionen; Barnets bästa; Biologisk förälder; Genetisk förälder; Social förälder;

  Sammanfattning : Ett barn som föds av kvinna som är gift med en man kommer direkt vid födseln få två rättsliga föräldrar. ”Pater est quem nuptiae demonstrant,” som i svensk rätt benämns som faderskapspresumtionen, härstammar från den romerska rätten och har varit gällande i svensk rätt i över 100 år. LÄS MER

 5. 5. "Från skuggan av våldet till rättssalens ljus. En studie av barnfridsbrottets styrkor och tillkortakommanden i förhållande till det brottsutsatta barnet "

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Kinnander; [2022-02-04]
  Nyckelord :Barnfridsbrott; Barnperspektiv; Barn i straffprocessen; Komma till tals; Barnförhör; Målsägande; Effektivitet; Ändamålsenlighet;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2021 infördes barnfridsbrottet. Lagen innebär att det numera är kriminaliserat att utsätta barn för att bevittna vissa typer av brott som begås av någon närstående till barnet mot en annan till barnet närstående person. LÄS MER