Sökning: "barnrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet barnrätt.

 1. 1. Straffrättsliga mognadsbedömningar av barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felicia Fabian; [2020]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp mot barn; våldtäkt mot barn; sexuellt utnyttjande mot barn; barnrätt; barnkonventionen; barnets bästa; rättssäkerhet; legalitetsprincipen; objektivitetsprincipen; förutsebarhet; mental mognad; mognadsbedömningar; hjärnans utveckling; frivillighet; samtycke; sexuellt självbestämmande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vårdat, enkelt och begripligt? - En undersökning med fokus på barns och ungas möjligheter att förstå domskrivningar i LVU-mål utifrån klarspråkskravet, ett rättssäkerhets- och ett rättsstatsperspektiv, och barnets rätt att bli hörd enligt artikel 12 i barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adrian Andersson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; barnrätt; klarspråkskravet; barnkonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mitt huvudsyfte med denna uppsats är att förstå och redogöra för vad den svenska lagstiftningen ställer upp för krav på förvaltningsrätter gällande motiveringsskyldighet, språk och språkbehandling. Vidare är mitt syfte att undersöka om förvaltningsrätters domskrivningar är godtagbara sett från ett rättssäkerhets- och ett rättsstatsperspektiv, samt om de uppfyller klarspråkskravet och barnets rätt att bli hörd enligt artikel 12 i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). LÄS MER

 3. 3. Självbestämmande, medbestämmande, tvång - Vem bestämmer om barnets hälso- och sjukvård?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katja Åkerblom; [2019]
  Nyckelord :offentlig rätt; socialrätt; hälso- och sjukvårdsrätt; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning behandlar den komplexa relationen mellan barn, vårdnadshavare och samhälle när det kommer till barn i hälso- och sjukvården. I framställningen ställs frågan vem som egentligen bestämmer om barnets hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Oaktsamhet i förhållande till ålder vid sexualbrott mot barn - Hur ska nya 6 kap 13 § BrB förstås?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Azar Akbarian; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; barnrätt; oaktsamhet; culpa; kontrollplikt; kroppsutveckling; sexualbrott; 6 kap 13 § BrB; samtyckeslagen; omedveten oaktsamhet; skälig anledning att anta; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Acquittals in cases of child sexual abuse have repeatedly been criticized in the social debate. Not least when it comes to perpetrators not being considered having reason to assume that a child was under age, although the child being as young as 11-12 years old. LÄS MER

 5. 5. Tvång i barnets intresse: En kvalitativ innehållsanalys av vilken innebörd barnets bästa har tillskrivits när det gäller tvångsomhändertagande av barn och unga

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Melinda Asplund; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; Tvångsomhändertagande; Proposition 1989 90:28; Proposition 2000 01:80; Socialtjänstlag 2001:453 ; Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga; Barnrätt; Föräldrarätt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Barnets rättsliga status som minderårig är en unik sådan i bemärkelsen att andra har befogenheter att utöva tvångsmedel på dem alldeles oavsett deras samtycke, och på grundval av vad någon annan säger är bäst för dem. Dessa befogenheter regleras i Socialtjänstlag (2001:453), SoL, och Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och där en gemensam grundläggande princip för beslutsfattande är den om barnets bästa. LÄS MER