Sökning: "barnrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet barnrätt.

 1. 1. Omyndig, men straffmyndig - En analys av den straffrättsliga påföljdsbestämningen för unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Heikkinen; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; barnrätt; barnkonventionen; the convention on the rights of the child; kritisk rättspositivism; critical legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den som är yngre än 18 år stadgas vara omyndig enligt gällande rätt, men den som är 15 år gammal kan bli föremål för straffrättsliga påföljder om den begått ett brott. Enligt gällande rätt bör dock straffrättsliga påföljder dömas ut mycket restriktivt när lagöverträdare är mellan 15 och 17 år, eftersom vårdande åtgärder angetts erhålla företräde. LÄS MER

 2. 2. Vem skyddar vi egentligen? – En studie om beslagsförbudet av skriftlig handling mellan närstående och begränsningens konsekvenser för utredningar av brott mot barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; rättsvetenskap; barnrätt; tvångsmedel; processrätt; straffprocessrätt; barnkonventionen; brottmål; brottsoffer; criminal law; criminal procedural law; children´s rights; victims of crime; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på barnet som brottsoffer och behandlar barnets ställning i brottmålsprocessen. Barn som brottsoffer är att se som s.k. skyddslösa i och med att de utgör en särskilt utsatt grupp, detta med tanke på deras beroendeställning till vuxna. LÄS MER

 3. 3. ”Barnrätt inte lätt” : en kvalitativ studie av bibliotekschefers perspektiv på implementering av barnkonventionen vid folkbibliotek.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kit Nathalie Grimberg; Louise Öjborg; [2020]
  Nyckelord :Barnkonventionen; Implementering; Folkbibliotek; Bibliotekschef; Barnrättsperspektiv.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how public library managers work with the implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child, from strategic, practical and children's rights perspectives. The study aims to explore how the Convention on the Rights of the Child, that became Swedish lan in January 2020, affects public libraries and how they work with its implementation. LÄS MER

 4. 4. Barnrätt på bibliotek : Om implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter på svenska folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karin Wallén; [2020]
  Nyckelord :FN:s konvention om barnets rättigheter; implementeringsteori; folkbibliotek; barnet och biblioteket; Löpa linan u;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur FN:s konvention om barnets rättigheter och implementeringen av den kan relateras till svensk folkbiblioteksverksamhet. Syftet är att undersöka hur implementeringsprocessen ser ut på folkbibliotek i landet och vilka förutsättningar som finns för ett arbete med konventionen. LÄS MER

 5. 5. Vad är skolplikten? - En studie av skolplikten och dess konflikt med grundläggande friheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Barnrätt; skolrätt; konstitutionell rätt; skolplikt; barns rättigheter; regeringsformen; rättighet; demonstrationsfrihet; demonstrationsfriheten; religionsfrihet; religionsfriheten; rörelsefrihet; rörelsefriheten; tvång; skyldighet; skyldigheter; rättighetsbegränsning; rättighetsinskränkning; vanlig skyldighet; rätten till utbildning; Europakonventionen; EKMR.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER