Sökning: "barns aktörskap"

Visar resultat 11 - 15 av 20 uppsatser innehållade orden barns aktörskap.

 1. 11. ”Stämningen i den nya klassen är så tråkig, nedstämd och deprimerande…” : Barns perspektiv på byte till en specialutformad skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar… en narrativ analys

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Laura-Renée Lachhein; [2016]
  Nyckelord :Skolbyte; specialutformade skolor; barnets perspektiv; barnperspektiv; elever; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; delaktighet; kategorier; identitet; integration; segregation;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie undersöktes hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beskriver flytten från en vanlig skola till en specialutformad skola. Det undersöktes i vilken utsträckning barnets perspektiv beaktades under processen av skolbytet. LÄS MER

 2. 12. Barn och musik i magiska möten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Magdalena Norén; Ninni Mossberg; [2015]
  Nyckelord :Barns spontana musikskapande; Förskola; Musik; Musikaliskt aktörskap;

  Sammanfattning : Sammandrag Vår uppfattning är att barns spontana lekfulla musikutforskande i sin ljudliga form inte alltid får utrymme och gehör hos oss vuxna. För att utveckla mer kunskap om detta vill vi i en institutionell kontext studera och analysera processen från barns utforskande och spontana musikproducerande till en produkt som kan reproduceras genom musikvideoskapande. LÄS MER

 3. 13. "Barn i vår egen ålder vet inte sitt eget bästa" En kvalitativ studie om hur barn resonerar kring regler i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Peter Johansson; [2015]
  Nyckelord :Fritidshem; regler; barns inflytande; barns perspe;

  Sammanfattning : Vår studie fokuserar på hur barn i fritidshemmet resonerar kring regler i verksamheten.Forskningsfrågorna som vi utgått från handlar om hur barns inflytande över regler möjliggörssamt vilka regler barnen uttrycker sig ha möjlighet att påverka. LÄS MER

 4. 14. Barn till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar : -En kvalitativ studie om hur barn framställs i arbetsmaterial gällande stödinsatser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karin Kvellestad Sandberg; Ida Hermansson; [2014]
  Nyckelord :Kognitiva funktionsnedsättningar; barns aktörskap; barn roller; föräldraförmåga; stödinsatser;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: Barn till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar – En kvalitativ studie om hur barn framställs i arbetsmaterial gällande stödinsatserSyfte: Syftet med studien är att analysera vårt insamlade datamaterial, och med begrepp från våra teorier, barndomssociologi, resiliensteori och anknytningsteori, titta på hur barn framställs i arbetsmaterial riktat till yrkesverksamma som arbetar med familjer där minst en av föräldrarna har en kognitiv funktionsnedsättning.Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys där vi har undersökt material kring tre insatser som riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med stöd till familjer där minst en av föräldrarna har en kognitiv funktionsnedsättning. LÄS MER

 5. 15. Att torka tysta tårar : En ideologianalys om död, sorg och barns aktörskap i modern barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonatan Kamyab Ottesen; [2014]
  Nyckelord :Barn i sorg; förskola; ideologianalys; döden; barnlitteratur; barns aktörskap.;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker hur områden som döden, sorg och barns aktörskap gestaltas inom modern barnlitteratur. Studien består av en ideologianalys av åtta bilderböcker som alla blivit utgivna under åren mellan 1999 – 2011. LÄS MER