Sökning: "barns aktörskap"

Visar resultat 16 - 20 av 24 uppsatser innehållade orden barns aktörskap.

 1. 16. Barn och musik i magiska möten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Magdalena Norén; Ninni Mossberg; [2015]
  Nyckelord :Barns spontana musikskapande; Förskola; Musik; Musikaliskt aktörskap;

  Sammanfattning : Sammandrag Vår uppfattning är att barns spontana lekfulla musikutforskande i sin ljudliga form inte alltid får utrymme och gehör hos oss vuxna. För att utveckla mer kunskap om detta vill vi i en institutionell kontext studera och analysera processen från barns utforskande och spontana musikproducerande till en produkt som kan reproduceras genom musikvideoskapande. LÄS MER

 2. 17. "Barn i vår egen ålder vet inte sitt eget bästa" En kvalitativ studie om hur barn resonerar kring regler i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Peter Johansson; [2015]
  Nyckelord :Fritidshem; regler; barns inflytande; barns perspe;

  Sammanfattning : Vår studie fokuserar på hur barn i fritidshemmet resonerar kring regler i verksamheten.Forskningsfrågorna som vi utgått från handlar om hur barns inflytande över regler möjliggörssamt vilka regler barnen uttrycker sig ha möjlighet att påverka. LÄS MER

 3. 18. Barn till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar : -En kvalitativ studie om hur barn framställs i arbetsmaterial gällande stödinsatser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karin Kvellestad Sandberg; Ida Hermansson; [2014]
  Nyckelord :Kognitiva funktionsnedsättningar; barns aktörskap; barn roller; föräldraförmåga; stödinsatser;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: Barn till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar – En kvalitativ studie om hur barn framställs i arbetsmaterial gällande stödinsatserSyfte: Syftet med studien är att analysera vårt insamlade datamaterial, och med begrepp från våra teorier, barndomssociologi, resiliensteori och anknytningsteori, titta på hur barn framställs i arbetsmaterial riktat till yrkesverksamma som arbetar med familjer där minst en av föräldrarna har en kognitiv funktionsnedsättning.Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys där vi har undersökt material kring tre insatser som riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med stöd till familjer där minst en av föräldrarna har en kognitiv funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 19. Att torka tysta tårar : En ideologianalys om död, sorg och barns aktörskap i modern barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonatan Kamyab Ottesen; [2014]
  Nyckelord :Barn i sorg; förskola; ideologianalys; döden; barnlitteratur; barns aktörskap.;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker hur områden som döden, sorg och barns aktörskap gestaltas inom modern barnlitteratur. Studien består av en ideologianalys av åtta bilderböcker som alla blivit utgivna under åren mellan 1999 – 2011. LÄS MER

 5. 20. Att föräldra sin förälder? : en diskursanalys om omsorgsgivande och ansvarstagande barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Kihlgård; [2014]
  Nyckelord :young carers; discourse analysis; the National Board of Health and Welfare; social constructionism; social problems; unga omsorgsgivare; young carers; diskursanalys Socialstyrelsen; socialkonstruktionism; sociala problem;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur barn som har en omsorgsgivande och ansvarstagande roll i förhållande till sina föräldrar skildras i svenska, statliga texter om barns utsatthet. Utgångspunkten är fenomenet och begreppet young carers/unga omsorgsgivaresom har fått stor uppmärksamhet i bland annat England och Australien, men knappt belysts alls i Sverige. LÄS MER