Sökning: "barns anknytning och förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden barns anknytning och förskolan.

 1. 1. Inskolning av barn med annat förstaspråk än svenska i förskolan : En kvalitativ studie av åtta förskollärares yrkeserfarenheter kring utmaningar och strategier 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Hanna Wahlgren; Michaela Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar med inskolning av barn med annat förstaspråk än svenska i förskolan. Syftet är även att undersöka vilka utmaningar förskollärarna upplever med att planera och skola in barnen samt hur förskollärarna arbetar för att möta dessa utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Barngruppsstorlek och personaltäthet. En studie om förskolans organisatoriska ramar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melisa Romanic; My Ragnarsson; Natalia Semb; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förskolans uppdrag är i många avseenden komplext. Barngrupperna är stora och därav är även antalet individer vars behov ska tillgodoses stort. Förskolepersonalen har ett omfattande pedagogiskt ansvar. LÄS MER

 3. 3. "Relationsskapandet är grunden" : Sex kommunala förskolechefers berättelser om trygghet i förskola

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Klara Lundberg; Lisa Bohlin; [2019]
  Nyckelord :förskola; trygghet; anknytning; rollkonflikt;

  Sammanfattning : Majoriteten av alla barn i Sverige går i förskola och spenderar en betydande del av sin tid med andra vuxna än sin primära omsorgsgivare. Då små barn har omfattande trygghetsbehov är det relevant att undersöka hur förutsättningarna för en trygg omsorg ser ut. LÄS MER

 4. 4. "Omsorg finns i allt vi gör" : En kvalitativ studie om vilken innebörd förskollärare ger omsorgsbegreppet samt vad de upplever betydelsefullt i omsorgsarbetet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Lundgren; Kajsa Trygg; [2019]
  Nyckelord :Omsorg; Anknytning; Relationer; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilken innebörd förskollärare ger begreppet omsorg i dagens förskola. Studien baseras på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med åtta yrkesverksamma förskollärare. Resultatet visar att förskollärarna gav snarlika innebörder i omsorgsbegreppet. LÄS MER

 5. 5. Är omsorg verkligen så viktig för små barns förmåga att lära?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annica Lindskog; [2019]
  Nyckelord :anknytning; förutsättningar; lek; lärande; omsorg; sociokulturell; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att undersöka ”Förskollärarnas syn på omsorg i förhållande till undervisning i förskolan”. Genom att undersöka detta område ville jag uppmärksamma omsorgens betydelse för de yngsta barnens möjligheter att införskaffa ny kunskap. LÄS MER