Sökning: "barns engelska språkinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden barns engelska språkinlärning.

 1. 1. Att undervisa unga elever i engelska - arbetsmetoder för en andraspråksinlärning : En litteraturstudie om framgångsrik undervisning i engelska som andraspråk för årskurserna 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amber Olsson; [2017]
  Nyckelord :teaching young language learners; english second language; english language learners; teaching methods; Engelska språkinlärning; engelska för unga åldrar; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Engelskundervisningen idag i årskurserna 1-3 är enligt min åsikt och erfarenhet, inte tillräckligt prioriterat. Många av eleverna kan redan vid skolstarten ha engelskkunskaper med sig och de måste nationellt ges möjligheten till att utveckla dessa. Läraren kan ha stor betydelse i barnens andraspråks- och språkinlärning. LÄS MER

 2. 2. Sova heter lala på swahili : Några familjers användning av och uppfattningar om sina adoptivbarns förstaspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna-Karin Steinholtz; [2016]
  Nyckelord :Adoptivbarns språkanvändning; Kenya; adoptivbarns språkutveckling; flerspråkighet; förstaspråksattrition;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några föräldrars upplevelser av och uppfattningar om språkanvändning, språkutveckling och identitet hos sina barn som adopterats från Kenya till Sverige. Teoretiska utgångspunkter har varit barns tidiga språkutveckling, andraspråksinlärning, flerspråkighet, adoptivbarns språkinlärning samt förstaspråksattrition. LÄS MER

 3. 3. Five Little Monkeys Jumping on the Bed : En litteraturstudie om hur arbete med sång, rim och ramsor kan främja barns utveckling av engelska som främmande språk i grundskolans tidigare år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Cederleuf; [2015]
  Nyckelord :engelska; sång; rim; ramsor; yngre elever; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur arbete med sång, rim och ramsor kan främjayngre elevers språkutveckling i engelska som främmande språk. Detta görs genom att fokusera påfrämjandet av barns språkinlärning, hur lärare bör arbeta med sång, rim och ramsor inomengelska som främmande språk, samt lärares attityder till ett sådant arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Engelskinlärning i förskolan och grundskolans tidiga år : En kvalitativ studie om lärarnas uppfattningar om tidig engelskinlärning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Helené Bard; [2014]
  Nyckelord :Tidig engelskinlärning; Grundskola; Engelska; Andraspråksinlärning; Språkutveckling; Tidig engelskinlärning; EFS- klassrum; Lärarutbildning; Mångkulturell skola;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka lärarnas uppfattning om betydelsen av tidig engelskinlärning i förskola och skola. Lärarnas utmaningar med att ta vara på de ungas kontakt med engelska via fritiden och bygga på denna i undervisningen. Vidare lärarnas utmaningar med flerspråkiga elever. LÄS MER

 5. 5. Att integrera flerspråkighet i förskolan : Införandet av det engelska språket i svenska förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Galini Anastasiadou; Emma Nordstedt Ahlbäck; [2012]
  Nyckelord :Förskola; Språkutveckling; Flerspråkighet; Sociokulturellt perspektiv; Integration; Imitation; Läroplanen;

  Sammanfattning : Vår undersökning syftar till att se hur två förskolor arbetar med flerspråkighet och hur barn, pedagoger och föräldrar ställer sig till att införa ett nytt språk, i detta fall engelska, i förskoleverksamheten. Vi har genomfört vår undersökning genom att gå till två förskolor och introducera språket med hjälp av engelska sånger och rörelselekar. LÄS MER