Sökning: "barns inflytande i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 494 uppsatser innehållade orden barns inflytande i förskolan.

 1. 1. En lärmiljö ur barns perspektiv : En fenomenografisk studie om barns uppfattningar av förskolans lärmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Klemhs; Emelie Struwe; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Barns perspektiv; Lärmiljöer; Inflytande; Uppfattningar; Variation.;

  Sammanfattning : Utifrån tidigare forskning kring barnens syn på lärmiljöerna i förskolan samt från våra egna erfarenheter växte ett problemområde fram, det blev allt mer synligt att förskollärare försöker närma sig ett barns perspektiv genom att lyssna in barnen kring mer triviala beslut i förskolan, medan barnens perspektiv sällan står i fokus när det handlar om lärmiljöer och deras inflytande i dem. Utifrån det här växte studiens syfte fram, vilket är att vi vill bidra med kunskap kring barnens perspektiv om lärmiljöer i förskolan, genom att undersöka hur barnen samtalar om sina egna dokumenterade fotografier. LÄS MER

 2. 2. "Hej, här kommer det morötter!" : En studie kring små barns inflytande över måltiderna i förskolan och förskollärares reflektion kring detta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maja Schlegel; [2019]
  Nyckelord :barns inflytande; måltidssituation; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barns inflytande i planerade aktiviteter i förskolan : En kvalitativ studie om några förskollärares resonemang om barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amelie Lönegren; Angelica Stoor; [2019]
  Nyckelord :Preschool; Preschool teacher; Power; Norms; Children´s influence; Participation; Förskola; Förskollärare; Makt; Normer; Barns inflytande; Delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om hur makt och normer påverkar barns inflytande i förskolan. Vi har valt att rikta fokus mot hur förskollärare ger barn inflytande i planerade aktiviteter inomhus. LÄS MER

 4. 4. Blir alla barns röster hörda ? : En studie om specialpedagogiskt stöd i förskolan med fokus på alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Therese Bergh; [2019]
  Nyckelord :AKK; barns delaktighet och inflytande; kommunikationssvårigheter; specialpedagogik i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka användningen av det specialpedagogiska stödet alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan och undersöka hur detta stöd var utformat och anpassat för barn som har kommunikationssvårigheter. Forskningen visade att de barn som är i behov av specialpedagogiskt stöd i förskolan främst är barn som har kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Pedagogen och lässtunden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Violetta Kaminska; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Flerspråkighet; Delaktighet och inflytande; Literacy;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka pedagogers föreställningar och praktiker kring lässtunder med fokus på flerspråkiga barngrupper. Läroplanen för förskolan poängterar att språk och lärande hänger oupplösligt samman och att förskola ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö98, 2016). LÄS MER