Sökning: "barns inflytande i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 476 uppsatser innehållade orden barns inflytande i förskolan.

 1. 1. "Hej, här kommer det morötter!" : En studie kring små barns inflytande över måltiderna i förskolan och förskollärares reflektion kring detta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maja Schlegel; [2019]
  Nyckelord :barns inflytande; måltidssituation; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barns inflytande i planerade aktiviteter i förskolan : En kvalitativ studie om några förskollärares resonemang om barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amelie Lönegren; Angelica Stoor; [2019]
  Nyckelord :Preschool; Preschool teacher; Power; Norms; Children´s influence; Participation; Förskola; Förskollärare; Makt; Normer; Barns inflytande; Delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om hur makt och normer påverkar barns inflytande i förskolan. Vi har valt att rikta fokus mot hur förskollärare ger barn inflytande i planerade aktiviteter inomhus. LÄS MER

 3. 3. Blir alla barns röster hörda ? : En studie om specialpedagogiskt stöd i förskolan med fokus på alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Therese Bergh; [2019]
  Nyckelord :AKK; barns delaktighet och inflytande; kommunikationssvårigheter; specialpedagogik i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka användningen av det specialpedagogiska stödet alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan och undersöka hur detta stöd var utformat och anpassat för barn som har kommunikationssvårigheter. Forskningen visade att de barn som är i behov av specialpedagogiskt stöd i förskolan främst är barn som har kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Pedagogen och lässtunden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Violetta Kaminska; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Flerspråkighet; Delaktighet och inflytande; Literacy;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka pedagogers föreställningar och praktiker kring lässtunder med fokus på flerspråkiga barngrupper. Läroplanen för förskolan poängterar att språk och lärande hänger oupplösligt samman och att förskola ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö98, 2016). LÄS MER

 5. 5. Högläsning i förskolan : förskollärares uppfattning om högläsning i verksamheten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Pernilla Lundberg; Eleonor Malmsten; [2019]
  Nyckelord :reading aloud; literacy; preschool; language development filtrering: peer reviewed; engelska och svenska artiklar; från 2008; preschool; kindergarden; early childhoodeucation;

  Sammanfattning : Forskning visar att en sjuttonåring som regelbundet har läst och/eller lyssnat till texter har ca 50 000-70 000 ord i sitt ordförråd medan en sjuttonåring som inte har läst och/eller lyssnat till texter har ett ordförråd på ca 15 000-17 000 ord (Dole, Duffy, Roehler, & Pearson, 1991). Syftet med studien är att skapa större kunskap kring högläsning i förskolan. LÄS MER