Sökning: "barns inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 1030 uppsatser innehållade orden barns inflytande.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA BARN I PALLIATIVT SKEDE En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Wilma Lord; Sofia Rosendahl; [2023-03-22]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelser; palliativ vård; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda barn i palliativt skede ingår i en betydande andel sjuksköterskors dagliga arbete. Barns behov inom den palliativa vården skiljer sig från vuxnas vilket därmed gör att vården ser olika ut. LÄS MER

 2. 2. “Det är en sån här fingertoppskänsla!” : en studie om blyga barns inflytande, ur förskollärares perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erika Wifralius; Annica Liljegren; [2023]
  Nyckelord :shy children; influence; preschool teachers; Noddings; nonverbal communication; verbal communication; shyness; Blyga barn; inflytande; förskollärare; Noddings; icke-verbal kommunikation; verbal kommunikation; blyghet;

  Sammanfattning : This study is based on preschool teachers' descriptions of shy children's influence in preschool activities. The purpose of the study is to investigate what influence shy children have in preschool, from the preschool teacher's perspective. LÄS MER

 3. 3. "Man får vilja" : En studie om barns inflytande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hanna Hedin; Alex Lindqvist; [2023]
  Nyckelord :Inflytande; delaktighet; påverkan; förskola; relationer; utemiljö; barndomssociologi; yttre faktorer; förskollärare; förskolebarn; pedagog; det kompetenta barnet; agens; barns perspektiv; barnperspektiv; educare;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur förskolebarn samt förskollärare resonerar om barns inflytande i förskolan. Vi vill även undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns för barns inflytande och hur förskollärare förhåller sig till de gränsdragningar de gör. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet och inkludering i förskolans läsmaterial : En intervjustudie om pedagogers uttryckta tankar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Amanda Forslind; Christin Kristiansen; [2023]
  Nyckelord :Delaktighet; inkludering; inflytande; demokratisk delaktighet; förskola; representation; läsmaterial;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur barn kan göras delaktiga i valet av läsmaterial samt hur barnens inkludering kan stimuleras via högläsningsmaterial. Det problem vi har uppmärksammat är att det är svårt att planera en verksamhet där alla barn känner sig delaktiga och inkluderade. LÄS MER

 5. 5. Inflytande och delaktighet : ”Barns rätt till att påverka och vara med”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Nicole Sen Da Silva; Ida Holmgren; [2023]
  Nyckelord :delaktighet; förhållningssätt; förskolans struktur; förskollärare; inflytande; makt;

  Sammanfattning : Under våra verksamma år inom förskolan har vi upplevt svårigheter och en otydlighet kring arbetet med barns inflytande och delaktighet. Trots att detta är något som betonas i förskolans uppdrag, både i Läroplanen för förskolan Lpfö18 (2018) och i Barnkonventionen (2009). LÄS MER