Sökning: "barns inlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden barns inlärning.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar om och arbete med högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sanaa Ahmad; [2024]
  Nyckelord :Aktivitetsprioritering; Förskola; Högläsning; Pedagogiska metoder; Språkutveckling;

  Sammanfattning : I förskolemiljön utgör högläsning ett pedagogiskt verktyg som förskollärare kan tillämpa för att främja barns språkutveckling och understödja sociokulturellt lärande. Enligt läroplanen för förskolan bör högläsning vara en del av förskolans vardag, men det exakta utförandet överlåts till förskollärarens egna pedagogiska bedömningar. LÄS MER

 2. 2. Tysta barn i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarnas erfarenheter i att främja kommunikation & delaktighet för det tysta barnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Vernesa Bosak; Veronica Andersson; [2024]
  Nyckelord :Förhållningssätt; tyst; selektiv mutism; likvärdighet; inkludering; förskollärare;

  Sammanfattning : Under vår förskollärarutbildning och när vi varit ute på vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), uppmärksammade vi att tysta barn ofta kom i skymundan. Med detta i åtanke valde vi att formulera vårt syfte, att undersöka förskollärares uppfattningar om hur de hanterar och hjälper tysta barn i förskolemiljön. LÄS MER

 3. 3. Förskolemiljöns betydelse för barns fysiska aktivitet En kvalitativ studie om möjlighet till fysisk aktivitet inomhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Angelica Edvardsson Edin; Najma Adan; Zarlasht Shirinzadah; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; fysisk aktivitet; miljö; inomhusmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att undersöka hur förskollärarna tänker och ser på fysisk aktivitet och på inomhusmiljöns betydelse i förskolan. Våra erfarenheter från VFU perioder och när vi jobbat i förskola är att barnen blir hänvisade till att springa, hoppa och klättra utomhus och att tiden inomhus spenderas med lugnare aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares syn på relationen mellan hälsa och utomhuspedagogik : En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Forsell; Susanne Hedlund; [2023]
  Nyckelord :physical health; mental health; outdoor pedagogy; comprehensibility; meaningfulness; manageability; fysisk hälsa; psykisk hälsa; utomhuspedagogik; begriplighet; meningsfullhet; hanterbarhet;

  Sammanfattning : Barns fysiska och psykiska hälsa har en viktig koppling till den utomhuspedagogiska verksamheten. Tidigare forskning visar att utomhuspedagogik är positivt för barnens hälsa, koncentrationsförmåga, inlärning, samarbetsförmåga och välmående. LÄS MER

 5. 5. Lek, lärande & rörelse på bostadsgården med dagvatten som resurs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Forsfält Ljungberg; Matilda Andersson; [2023]
  Nyckelord :multifunktionalitet; vattenlek; inlärning; rörelse; dagvatten; dagvattenhantering; bostadsgård; ; vattengestaltning; ekostaden; Augustenborg; Bo01; resurshantering;

  Sammanfattning : Föreliggande studie utreder hur dagvatten kan användas som resurs för att främja lek, lärande och rörelse på bostadsgården. I urbana sammanhang ses ofta dagvatten som ett problem då stora vattenflöden överbelastar vår infrastruktur med förödande konsekvenser. LÄS MER