Sökning: "barns kunskap om kroppen"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden barns kunskap om kroppen.

 1. 1. Förskollärares användning av det verbala språket som redskap : En kvalitativ studie om samspel och flerspråkighet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Karlsson; Ellinor Steen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskning visar att flerspråkighet i förskolan kan vara en utmaning och barns språkliga bakgrund lätt hamnar i skymundan i verksamheten. Utifrån ett maktperspektiv kan förskollärares förhållningssätt vara väsentligt för att ge barn förutsättningar att kommunicera. LÄS MER

 2. 2. Estetisk uttrycksform som en lärandeform : Dans som ett verktyg för barns matematiklärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Hellmark; Zahara Mohamed Mahid; [2019]
  Nyckelord :dans; estetiska lärprocesser; matematik; sociokulturellt perspektiv; transdisciplinärt lärande.;

  Sammanfattning : Dans är ett av de estetiska ämnena som praktiseras i förskolans verksamhet. Vad vi uppmärksammat är att dans som ett verktyg för lärandet inte är lika självklart som andra estetiska ämnen. LÄS MER

 3. 3. Se till mig som liten är : Anmälningsplikt i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Victor Widlund; [2018]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; förskola; pedagog;

  Sammanfattning : Anmälningsplikten är juridiskt bindande för de som är verksamma inom förskolan. En anmälan ska göras vid minsta misstanke om att ett barn far illa och det finns då inte heller några krav på bevis för den subjektiva tolkningen en pedagog eller annan personal gör. LÄS MER

 4. 4. "Det man gör med kroppen fastnar i knoppen" : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av att arbeta med rörelse som metod i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Hanna Larsson; Nathalie Andersson; [2018]
  Nyckelord :Rörelse; inlärning; utveckling; uttryckssätt; sinnen; motorik; hermeneutik;

  Sammanfattning : Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) lyfter att barn ska få möjlighet att upptäcka och utforska sin omgivning genom olika uttryckssätt. Syftet i studien är att undersöka förskollärares erfarenheter av att använda rörelse i arbetet med barns lärande i förskolan. LÄS MER

 5. 5. ”Stopp, det är jag, det är min integritet, min lilla ram.” : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med förskolans värdegrund i relation till barns integritet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Lisa Tell; Isabelle Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; värdegrund; integritet; fokusgruppsintervjuer; livsvärldsfenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med förskolans värdegrund i relation till barns integritet. Vilket uppnås utifrån följande frågeställningar: Vilka faktorer beskriver förskollärare påverkar deras arbete med förskolans värdegrund i relation till barns integritet? Vilka strategier beskriver förskollärare att de använder sig av i arbetet med förskolans värdegrund i relation till barns integritet? Följande studie är kvalitativ och empirin har samlats in genom tre fokusgruppsintervjuer med sammanlagt elva förskollärare. LÄS MER