Sökning: "barns lek fysisk aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden barns lek fysisk aktivitet.

 1. 1. ”Men inget spring. För springa får man göra ute, annars blir det kaos!” : En kvalitativ intervjustudie om hur förskolans arbete med fysisk aktivitet förstås, främjas och implementeras - och hur det i sin tur kan påverka barns hälsa och välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Anna Duran; Lena Rosén; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsa; Välbefinnande; Empowerment; Lek; Rörelseglädje; Förskola; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen av den fysiska aktivitetens betydelse och plats i förskolan samt belysa hur några förskollärare beskriver sitt arbete för att främja fysisk aktivitet i förskolans dagliga verksamhet. Enligt Världshälsoorganisationen (2019, s. LÄS MER

 2. 2. Att skapa plats för barn : ett kombinerat masterarbete om hur barns behov av fysisk aktivitet bättre kan integreras i täta stadsmiljöer

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linn Henriksson; Julia Ågren; [2021]
  Nyckelord :Stadsplanering; Barnperspektivet; Barns perspektiv; Fysisk aktivitet; Rörelse; Lek; Rörelsefaktor; Hammarby sjöstad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö : En kvalitativ studie om barns perspektiv på fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Andersson; [2021]
  Nyckelord :Physical active play; physical activity; joy of movement; outdoor environment; preschool; children; preschool teachers; child perspectives; children s perspectives; Fysisk aktiv lek; fysisk aktivitet; rörelseglädje; utemiljö; förskolegård; barn; förskollärare; barnperspektiv; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö utifrån barns perspektiv. Studien är relevant för förskolan då den kan ge kunskaper som kan påverka planering av verksamheten på ett sådant sätt att de bidrar till barns fysiskt aktiva lek och barns framtida hälsa. LÄS MER

 4. 4. Lek med cykeltema : designriktlinjer för trafiklekplatser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elis Annersten; [2020]
  Nyckelord :trafiklekplats; lekplatskvalitet; designriktlinjer; cykling; barn; unga;

  Sammanfattning : En ökad cykling är positivt för miljön och folkhälsan samt för att skapa mer attraktiva och trafiksäkra städer. För barn och unga är cykling en viktig källa till fysisk aktivitet men också för ökad rörelsefrihet. Barn och ungas cykling har dock minskat de senaste decennierna. LÄS MER

 5. 5. Planerad fysisk aktivitet i förskolan. : En kvalitativ studie om förskollärares syn och arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Mathilda Isaksson; Anna Westerholm; [2020]
  Nyckelord :Planned physical activity; work climate; preschool; environment; preschool teacher.; Planerad fysisk aktivitet; arbetsklimat; förskola; miljö; förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa fyra förskollärares syn på planerad fysisk aktivitet och hur dederas beskriver att de arbetar e med det i förskolan. Tre frågeställningar formulerades utifrån syftet och dessa är: hur ser förskollärarna på begreppet planerad fysisk aktivitet, hur beskriver förskollärarna att de använder planerad fysisk aktivitet samt vilken påverkan upplever förskollärarna att planerad fysisk aktivitet kan ha på arbetsklimatet i förskolan. LÄS MER