Sökning: "barns lekteman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden barns lekteman.

 1. 1. Kamratkulturer - att tillhöra gemenskapen ur barns perspektiv (Peer cultures - to belong, children´s perspective)

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jennie Johansson; [2014]
  Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; kamratkulturer; socialt vardagsliv; tillhörighet;

  Sammanfattning : Problemområde: Barn i förskolan delar en specifik kamratkultur som innehåller kunskaper och information om gruppens sociala vardagsliv. För att kunna bekräfta, förstå och respektera barns relationer behöver pedagoger analysera och agera utifrån barns perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Barns samlärande i leken

  C-uppsats,

  Författare :Jessica Meza Rivas; Anoush Shahraki; [2009]
  Nyckelord :Saml;

  Sammanfattning : SammanfattningEn dag på förskolan kan se olika ut för barnen, men det som kan vara lika för alla barn i förskolan är att detalltid pågår någon slags lek i deras vardag. Vår studie kommer därför att handla om barns samlärande ileken.SyfteVårt syfte med studien var att undersöka barns samlärande i lek. LÄS MER