Sökning: "barns matematiska utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden barns matematiska utveckling.

 1. 1. Barns lärande i matematik i utomhusmiljö : En webbenkätundersökning om förskollärares uppfattning om barns lärande i matematik i utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Helene Andersson; Moa Lindström; [2019]
  Nyckelord :Bishop; mathematics; outdoor environment; pedagogy; preschool teacher; Bishop; förskollärare; matematik; pedagogik; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Kunskap som barn utvecklar i förskoleåldern är viktig för den framtida inlärningen. Då rapporter från Skolverket visat på stora skillnader i behörighet till gymnasieskolan mellan olika elevgrupper kan förskollärare synliggöra olika aspekter av matematik i vardagen och ge barnen stöttning i deras matematiska utveckling. LÄS MER

 2. 2. Matematikundervisning i den fria leken : En studie om hur några pedagoger stöttar barns matematiska förmåga i den fria leken på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Susanne Skog; Frida Klasson; [2019]
  Nyckelord :Pedagog; Matematik; Stöttning; Fri lek; Matematiska resurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur några pedagoger använder matematik i den fria leken i förskolan. De två frågeställningar som ska besvara vårt syfte är: Hur stöttar pedagogerna barns matematiska förmåga i den fria leken på förskolan? Vilka resurser använder pedagogerna i förskolans miljö för att främja barns matematiska lärande i den fria leken?  Vi har använt oss av observation som metod i studien. LÄS MER

 3. 3. Pedagogen som ett didaktiskt verktyg : Ett stöd i barns tidiga matematiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Therese Pettersson; Mia Wahllöf; [2019]
  Nyckelord :matematik; pedagogens betydelse och samspel;

  Sammanfattning : Inledning Studien undersöker hur pedagoger kan ge barn en tidig matematisk förståelse och hur pedagogen utgör en länk mellan barnet, materialet och miljön som skapar förutsättningar för ett matematiskt lärande. Studien presenterar vidare hur pedagogerna arbetar för att ta tillvara på de spontana matematiska situationer som uppstår och fångar upp dem till ett matematiskt lärtillfälle efter barnens eget intresse och upptäckter. LÄS MER

 4. 4. Matematik i förskolan - det handlar ju om att lägga grunden till längre fram : En kvalitativ studie med ett diskurspsykologiskt angreppssätt om hur förskollärare resonerar kring matematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Felicia Nilsson; Helena Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Matematik; förskollärare; förskola; socialkonstruktionism; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur förskollärare resonerar kring matematik i förskolan. Studiens frågeställningar är: Hur resonerar förskollärare kring hur de arbetar med matematik i förskolan? Hur resonerar förskollärare kring sin betydelse för barns matematiska utveckling i förskolan?       Studien utgår från socialkonstruktionism med ett diskurspsykologiskt angreppssätt. LÄS MER

 5. 5. Matematik i förskolans utomhusmiljö : En hermeneutisk studie om pedagogers utsagor om matematikundervisningen i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louice Lundvall; Frida Lo; [2018]
  Nyckelord :Pedagog; Intervjuperson; Uttalande; Utsagor; Matematikundervisning; Matematiska fenomen; Utomhusmatematik; Utomhusmiljö; Hermeneutik; Allmän tolkningslära; Hermeneutisk cirkel; Förförståelse; Förståelse; Tolkning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer lyfta fram pedagogers utsagor om matematik, samt genom pedagogers yttranden bidra med förståelse om användandet av förskolans utomhusmiljö i matematikundervisningen. Syftet har operationaliserats ned till följande två forskningsfrågor; Hur beskriver pedagoger sina egna arbetssätt med matematik i förskolan? och Vad uttrycker pedagoger om användandet av utomhusmiljön i matematikundervisningen? Studiens syfte har grundats i problemområdet att undersöka vilka arbetssätt pedagoger använder för att tillämpa matematik i relation till förskolans utomhusmiljö, som tagit avstamp i litteratur som lyfter att det finns pedagoger som inte har tillräckligt med djupgående kunskaper i ämnet matematik för att kunna stötta barn i det, samt att det är få som talar för att använda utomhusmiljön som undervisningsmetod trots de gynnsamma effekter det ger på barns lärande och utveckling. LÄS MER