Sökning: "barns medbestämmande och inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden barns medbestämmande och inflytande.

 1. 1. "Förskolan är som ett litet samhälle" : Om demokratisk samvaro i förskolan - barns möjligheter till delaktighet och inflytande En studie om sex pedagogers uppfattningar av barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Stålgren; Emma Nylund; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; Demokratiuppdraget; Demokratisk samvaro; Förhållningssätt; Förskola; Inflytande; Kvalitativ metod; Självständighet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att belysa pedagogers uppfattningar av barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Tidigare forskning inom området menar att barns delaktighet och inflytande begränsas i förskolans verksamhet på grund av olika faktorer som exempelvis tidsbrist, kompetens, pedagogers förhållningssätt, barngruppens storlek, organisation och miljö. LÄS MER

 2. 2. "Man kan inte vara en Gestapo liksom..." : Förskolepedagogers uppfattningar om barns delaktighet i relation till samlingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Julia Dahlbom; Ida Lundqvist Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; Demokrati; Förskola; Inflytande; Samling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att på ett kvalitativt sätt undersöka förskolepedagogers uppfattningar av barns delaktighet i relation till samlingen. Metoden som använts är semi-strukturerade, enskilda intervjuer där det sammantagna resultatet utgörs av tematiserade kategorier inspirerat av en fenomenografisk forskningsansats. LÄS MER

 3. 3. Barns upplevelse av delaktighet vid beslutsfattande om sin omvårdnad : en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Henriksson; Isabelle Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Barn; Ungdomar; Upplevelse; Delaktighet; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Syfte: Belysa barns upplevelse av delaktighet vid beslutsfattande om sin omvårdnad. Metod: En litteraturstudie med åtta kvalitativa studier genomfördes med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Barn visade tillit till föräldrar och sjukvårdspersonal och uppskattade deras närvaro och lyhördhet. LÄS MER

 4. 4. Barns inflytande i en målinriktad, resultatstyrd fritidshemsverksamhet

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jessica Svalin; Ida Cardelli; [2015]
  Nyckelord :Elevinflytande; demokrati; barns perspektiv; fenomenologi; fritidshem;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur fritidshemmet arbetar med barns inflytande i fritidshemmetsverksamhet där pedagogernas uppdrag inte bara är att lära barnen demokrati, utan att ocksåbedriva verksamheten i demokratiska former. Syftet med vår studie är att vinna förståelse förbarns uppfattningar och upplevelser av elevinflytande i fritidshemmets målinriktade ochresultatstyrda verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Demokratiskt ledarskap i förskolan : En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Alexandersson; [2014]
  Nyckelord :Democracy; leadership; preschool; influence; participation; Demokrati; ledarskap; förskola; inflytande; deltagande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur det demokratiska ledarskapet utövas i den dagliga relationen mellan vuxna och barn. Tanken var även att genom forsningsfrågorna få syn på vad ett demokratiskt ledarskap är för pedagogerna, hur de uppfattar att barnen påverkas av inflytande och delaktighet, samt hur mycket barnen ges inflytande och möjlighet till delaktighet. LÄS MER