Sökning: "barns perspektiv och förskollärares förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden barns perspektiv och förskollärares förhållningssätt.

 1. 1. ”Vi skulle ju kunna göra barnen ännu mer delaktiga i dokumentationsprocessen.” : - Förskollärares uppfattningar om delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Frida Lundqvist; Jannicke Sandelius; [2021]
  Nyckelord :Barns delaktighet; dokumentation; pedagogisk dokumentation; barnperspektiv; barns perspektiv och förskollärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att belysa förskollärares uppfattningar gällande barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen och genom detta bidra med kunskap inom området. Studien har två frågeställningar: Vad kännetecknar enligt förskollärare deras arbete med att göra barn delaktiga i den pedagogiska dokumentationsprocessen och vilka strukturella faktorer bidrar enligt förskollärare till att begränsa respektive möjliggöra barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares förhållningssätt och arbete med barns flerspråkighet : i ett pedagogiskt och samhällsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Etsegenet Ditta; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; undervisning; utveckling; språk; syn; stöd; modersmål;

  Sammanfattning : Denna studie baseras på tre intervjuer med tre erfarna förskollärare som delar med sig av sina upplevelser och kunskaper kring att arbeta med flerspråkiga barn. Studien diskuterar flerspråkighet ur olika synvinklar och behandlar ämnet flerspråkighet från både ett samhälls och pedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares roll i barns kamratrelationer : Verktyg och strategier för att få barn inkluderade i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Zarah Rosner; Emma Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :Kamratrelationer; Förskollärare; Lek; Exkludering; Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare redogör för sina förhållningssätt tillleken och hur de framhåller hur de främjar goda kamratrelationer i förskolan. Vilka strategieroch verktyg som de använt sig av samt vilka svårigheter och möjligheter de sett meddessa. LÄS MER

 4. 4. Alla barn är flerspråkiga!  En intervjustudie om förskollärares uppfattningar och förutsättningar för flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Muna Bashir Abshir; Farhio Yusuf Nur; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskollärare; Förskolan; Transspråkande; Modersmål.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärarnas förhållningssätt och förutsättning i arbetet med flerspråkighet. Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med förskollärare. Intervjuerna genomfördes i två kommuner (Tierp och Husby i Stockholms kommun). LÄS MER

 5. 5. Undervisning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om undervisning och barns inflytande i förskolan 

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Negar Samadi; Silnvan Youssef; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om undervisning samt deras beskrivningar av hur de praktiskt arbetar med undervisning i förskolan och hur de beaktar barns inflytande i denna. De forskningsfrågor studien utgår ifrån är, vad betyder undervisning för förskollärarna? Hur skapas förutsättningar för barns inflytande i undervisningen enligt förskollärarna?  Forskningens metodologiska utgångspunkt är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju olika förskollärare som har ansvar för undervisning på sin avdelning. LÄS MER