Sökning: "barns perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 3281 uppsatser innehållade orden barns perspektiv.

 1. 1. Barns möte med naturen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ebba Ljungqvist; Lovisa Danielsson; Elemina Malmström; [2023]
  Nyckelord :I Ur och Skur; Utomhusförskola; Förskollärare; Förskolebarn; Friluftsområde; Natur; Utevistelse; Utomhuspedagogik; Naturvistelse; Platser; Möten; Relationer; Posthumanism; Posthumanistiskt perspektiv; Posthumanistisk teori. Intra-species-relations; Intra-action; Body-mind-place-relations; Epistemologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Socialarbetares perspektiv på barns psykiska ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ulf Mellin; Roberta Shatri; [2023]
  Nyckelord :mental illness among children; manual-based methods and treatments; attachments; mentalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate social workers' perspectives on and experiences of mental illness among children aged 0 - 12. The study is based on a qualitative method with semi-structured interviews and thematic analysis. The theoretical perspectives are attachment theory and mentalization. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares perspektiv på barns delaktighet och inflytande : En kvalitativ studie om barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Petersson; Izabelle Warczachowski; [2023]
  Nyckelord :Participation; influence; power; preschool teacher; preschool; approach; the competent child; Delaktighet; inflytande; makt; förskollärare; förskola; förhållningssätt; kompetenta barnet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare förhåller sig kravet på barns rätt till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Detta när de både måste se till gruppens samt det enskilda barnets behov. Åtta semistrukturerade intervjuer med erfarna förskollärareligger till grund för vårt empiriska material. LÄS MER

 4. 4. Tematisk Undervisning På Fritidshemmet : Elevers intressen, delaktighet och inflytande samt fritidshemslärarens kunskaper och förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Saga Lind; Tove O´Sullivan; [2023]
  Nyckelord :after-school recreation center; thematic teaching; child perspective and a child s perspective; autonomous; inclusion; participation; influence; fritidshem; tematisk undervisning; barnperspektiv och barns perspektiv; aktörskap; inkludering; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : Tematisk undervisning beskrivs som ett verktyg där eleverna ges utrymme till att skapa och använda sina egna idéer, där undervisningen bildar en helhet och olika ämnesområden flätas samman. I denna studie kommer vi att undersöka utifrån barndomssociologin och ett relationellt perspektiv hur inkludering, elevers delaktighet och inflytande beskrivs av fritidshemslärare, vilka hinder och möjligheter fritidshemslärare ställs inför när det handlar om att ta vara på barns perspektiv, samt vilka kunskaper och förutsättningar fritidshemslärare behöver för att planera och genomföra tematisk undervisning på fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. ”JAG HAR BLIVIT BESTULEN PÅ MINA BARN” : En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av att få sitt/sina barn familjehemsplacerade enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Shanet Weldai; Rawan Alhilali; [2023]
  Nyckelord :Biological parents; “LVU”; support efforts; placed children; foster homes; the three-part parenthood.; Biologiska föräldrar; LVU; stödinsatser; placerade barn; familjehem; de tredelade föräldraskapet.;

  Sammanfattning : Denna studie avhandlar föräldrars upplevelser gällande sina barns placering i enlighet med lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU) 2§. Studien har genomförts med en kvalitativ metod, där sju föräldrar intervjuats. LÄS MER