Sökning: "barns perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 2966 uppsatser innehållade orden barns perspektiv.

 1. 1. Samverkan i förskolan : Utvecklingspunkter för att höja kvalitén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carola Lundberg; Jessika Spång; [2022]
  Nyckelord :Samverkan; förskollärare; vårdnadshavare; utvecklingspunkter; utvecklingsekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka utvecklingspunkter det finns för att höja kvalitén på samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare. Vår nyfikenhet väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning då förskollärare uttryckt svårigheter kring samverkan. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med flerspråkighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nathalie Nolin; Carolina Chavez Avelar; [2022]
  Nyckelord :translanguaging; Flerspråkighet; förskoleverksamheter; förskollärare; förskollärarnas inställningar; interkulturalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett interkulturellt perspektiv bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar för att främja barns flerspråkighet i förskolan. Studien använder en kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats. Fyra semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra deltagande förskollärare. LÄS MER

 3. 3. "Den fysiska miljön är egentligen allting" : En kvalitativ studie om den fysiska lärmiljön inomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Fällström Friebe; Johanna Lind; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Fysisk lärmiljö inomhus; Intra-aktivt perspektiv;

  Sammanfattning : Den fysiska lärmiljön inomhus lyfts fram som viktig i de styrdokument som förskollärare ska förhålla sig till. Det framkommer dock inte hur miljön ska organiseras för att på bästa sätt leda till utveckling och lärande hos barnen. LÄS MER

 4. 4. Lekens betydelse för barn med autism : En studie om lek som arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ingela Persson; [2022]
  Nyckelord :Autism; Handledning; Lek; Lekgrupper; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Persson, Ingela (2021). Lekens betydelse för barn med autism, en studie om lek som arbetssätt. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares perspektiv på undervisning i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare talar om hur undervisning kan utgå från barns erfarenheter och förskollärarens roll i barns lek ur ett Dewey perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Blomqvist; Amanda Åstrand; [2022]
  Nyckelord :Barns lek; Deweys perspektiv; Erfarenhet; Förskola; Förskollärares perspektiv; Förskollärares roll; Inquiry; Learning by doing; Lek; Undervisning; Utmaningar;

  Sammanfattning : Studiens intention är att bidra med en inblick i hur förskollärare talar om sin roll när de deltar i barnens lek och förskollärares perspektiv om hur undervisning kan utgå från barns erfarenheter. Detta då undervisningsbegreppet är nytt i läroplanen för förskolan (2018) samt att det genom Skolinspektionens (2017) rapporter framkommer att det finns en osäkerhet om begreppet undervisning bland förskollärare. LÄS MER