Sökning: "barns perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 3747 uppsatser innehållade orden barns perspektiv.

 1. 1. ”Kan barn få allting”? Aktionsforskning med barns reella inflytande, delaktighet samt demokrati i fokus - En djupdykning i policytexter för arbetslagets medvetenhet och ökade måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Kuczerski; [2024-02-29]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Förskola; Reellt inflytande; Delaktighet; Demokrati; Inflytande; Bernstein; Makt; Kontroll; Medvetenhet; Deltagande observation; Pedagogisk diskurs.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utforska läroplanen och utvalda policytexter som formuleras på politisk nivå och granska vad som explicit praktiseras i utbildningen. Studien har varit ett utvecklingsarbete som använt aktionsforskning som ansats. LÄS MER

 2. 2. Hur yngre barn initierar och skapar sociala relationer med andra - En kvalitativ studie om yngre barns kamratinteraktion på förskolan. Namn: Amanda Järvinen & Anneli Andersson Program: Förskollärarprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Järvinen; Anneli Andersson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskola; Yngre barn; Lek; Lärande; Sociala relationer; Strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och få kunskap om hur yngre barn ingår i sociala relationer med varandra. Studien syftar även till att studera vilka kommunikativa resurser barn använder i leksituationer när de skapar relationer med varandra. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i förskolan -en kvalitativ studie om förskollärares syn på högläsning i förskolan och varför de läser för barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Linda Al-bazaz; Sara Jansson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Högläsning; förskollärare; förskolan; barn; frågor; read out-loud; storybook reading; sociokulturellt perspektiv; scaffolding och appropriering;

  Sammanfattning : Högläsning i förskolan är viktig ur många olika aspekter för barns utveckling. Trots det har den kunskapen om hur viktig högläsningen är, inte nåtts fram i alla familjer och dessa barn riskerar att hamna efter i framtida skolgång. Därför blir det ännu viktigare att de får vara med på högläsning i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Hur kan vi ta vara på den pedagogiska måltidens möjligheter? Ett utvecklingsarbete om barns samtal i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Annefrid Möller; [2024-02-29]
  Nyckelord :Pedagogisk måltid; sociokulturellt perspektiv; interaktion; kvalitativ studie; appropriering; scaffolding; proximal utvecklingszon;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete belyser förskollärarens sätt att ta vara på måltiden som ett redskap till en pedagogisk samtalsstund. Syftet med utvecklingsarbetet är att undersöka om språkliga förhållningssätt kan skapa möjligheter till samtalsstöttning och språkliga utmaningar hos barnen även under måltiden samt pedagogernas sätt att svara upp till samtalsinviter, om fördjupande frågor ställs och om alla barn har samma möjlighet till talutrymme. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet och inflytande i förskolan - En studie om förskollärares och barns upplevelser av fenomenet delaktighet och inflytande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Ramzi; Emil Strandvad; [2024-02-27]
  Nyckelord :delaktighet; inflytande; barns perspektiv; regler; strukturer;

  Sammanfattning : Rektorer och förskollärare har ansvar för att barn ska få delaktighet och ges inflytande över sin vardag i förskolan. Syftet med studien är att undersöka och belysa både vilka möjligheter och förhinder som finns för barns delaktighet och inflytande utifrån förskollärare och barns egna perspektiv. LÄS MER