Sökning: "barns perspektiv"

Visar resultat 6 - 10 av 3286 uppsatser innehållade orden barns perspektiv.

 1. 6. Förskollärares syn på arbete med rörelse i förskolan, utifrån läroplanstexter : Ett komparativt perspektiv mellan Sverige och England

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Jaqueline Österberg; Rebecca Oskarsson; [2023]
  Nyckelord :Movement and physical education; Policy enactment theory; Preschool; Preschool teacher perspective; Safety.; Förskola; Förskollärarperspektiv; Policy enactment teori; Rörelseundervisning; Säkerhet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte ämnar att, genom ett komparativt internationellt perspektiv, undersöka förskollärares syn på arbete gällande barns rörelse i förskolan utifrån den svenska förskolans läroplan (Lpfö18, 2018) och den engelska förskolans läroplan (EYFS, 2021). Detta genom två frågeställningar; Hur ser förskollärare på sitt arbete med rörelse i förskolan, utifrån förskolans läroplan? Vilka likheter och skillnader framträder hos förskollärare i Sverige och i England, i relation till förskollärarnas syn på arbetet med barns rörelse? Studien utgår från ett förskollärarperspektiv genom en kvalitativ metod, inkluderande nio semistrukturerade intervjuer med förskollärare, fyra i Sverige och fem i England. LÄS MER

 2. 7. Barns upplevelser av delaktighet inom cancervård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Ekholm; Elin Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Barn; barncancer; upplevelse; delaktighet; barnets perspektiv; slutenvård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige överlever åttiofem procent av alla barn under femton år sin cancersjukdom. Utvecklingen av medicinsk teknik och behandlingar har bidragit till att allt fler barn överlever sjukdomen. LÄS MER

 3. 8. Förskolans möjligheter vid språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Susanna Carreira Jönsson; Sofia Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Förskola; lärmiljö; språklig sårbarhet; specialpedagog; tillgänglig;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Carreira Jönsson, Susanna och Karlsson, Sofia (2023). Förskolans möjligheter vid språklig sårbarhet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 9. Barns rättigheter till en likvärdig utbildning : En studie om barnets rätt till hjälpmedel och stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Emelie Sköld; Matilda Andersson; [2023]
  Nyckelord :Aid; children with special needs; inclusion; preschool teacher; professional way of working; Barn med särskilda behov; förskollärare; hjälpmedel; inkludering; professionellt arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka hur förskollärarna arbetar med barn som är i behov av särskilt stöd, hur barnen inkluderas i undervisningen och vilka hjälpmedel och resurser de har att tillgå, samt om förskollärarnas arbetssätt och kompetens har betydelse i verksamheten. Genom en kvalitativ metod har strukturerade intervjuer av fyra förskollärare genomförts i Gävle kommun. LÄS MER

 5. 10. Inkluderande undervisning i förskolans praktik : En kvalitativ studie om hur förskollärare motiverar arbetet med barns behov vid samling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Evelina Ekström; Moa Johansson; [2023]
  Nyckelord :inkluderande undervisning; samling; samspel; proximal utvecklingszon; redskap; mediering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap kring hur förskollärare uppfattar arbetet med inkluderande undervisning utifrån barns behov vid samlingssituationer i förskolan. De två tillhörande frågeställningarna är hur förskollärare motiverar begreppet inkluderande undervisning utifrån kvalitet samt hur de beskriver arbetet med inkluderande undervisning i samlingssituationer. LÄS MER